• Convocatòria 01/2017. ACORD de 21 de setembre de 2017, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs-oposició per a cobrir set places d’ajudant d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A2, sector administració general.  Compliment de l’Acord de 7 d’abril de 2021, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’ordenen determinades actuacions en execució de la Sentència núm. 863/2020, de 30 de desembre, de la Sala contenciosa administrativa, secció 2a del TSJCV. 
 • Convocatòria 05/2020. ACORD de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 13, “tècnic/a d'organització i coordinació de sistemes i tecnologies de la informació" , de la relació de llocs de treball d’aquesta institució. 
 • Convocatòria 04/2020. ACORD de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 104, “ajudant de gestió administrativa i contractació”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució.  
 • Convocatòria 03/2020. ACORD de 23 d'octubre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'aprova la cobertura temporal del lloc de treball núm. 25 del grup de places d'auditors/auditores, mitjançant el procediment de millora d'ocupació.  
 • Convocatòria 02/2020. ACORD de 28 de setembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 104, “ajudant de gestió administrativa i contractació”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució.  
 • Convocatòria 01/2020. ACORD de 28 de setembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 96, “ajudant de gestió comptable i assumptes generals”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució
 • Bases DOGV i BOCV
 • Acta de la Comissió de valoració: baremació de mèrits i emplaçament prova pràctica. 10-11-20 (acta)
 • Acta de la Comissió de valoració: informe sobre recurs d'alçada. 17-11-20 (acta)
 • Acta de la Comissió de valoració: proposta provisional resolució concurs i assignació lloc de treball. 26-11-20 (acta)
 • Acta de la Comissió de valoració: relació definitiva adjudicació lloc de treball. 16-12-20 (acta)
 • Nomenament: DOGV y BOCV

 • 18-09-2020. Anunci previ a la convocatòria de concurs intern de mèrits, de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Lloc núm. 25, auditor, Subgrup A1. (BOCV)ENUNCIATS D'EXERCICIS PRÀCTICS DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS


Tramitació telemàtica (Optimitzat per al navegador Chrome)