• Convocatòria 05/2020. ACORD de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 13, “tècnic/a d'organització i coordinació de sistemes i tecnologies de la informació" , de la relació de llocs de treball d’aquesta institució. 
 • Convocatòria 04/2020. ACORD de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 104, “ajudant de gestió administrativa i contractació”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució.  
 • Convocatòria 03/2020. ACORD de 23 d'octubre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'aprova la cobertura temporal del lloc de treball núm. 25 del grup de places d'auditors/auditores, mitjançant el procediment de millora d'ocupació.  
 • Convocatòria 02/2020. ACORD de 28 de setembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 104, “ajudant de gestió administrativa i contractació”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució.  
 • Convocatòria 01/2020. ACORD de 28 de setembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 96, “ajudant de gestió comptable i assumptes generals”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució
 • Bases DOGV i BOCV
 • Acta de la Comissió de valoració: baremació de mèrits i emplaçament prova pràctica. 10-11-20 (acta)
 • Acta de la Comissió de valoració: informe sobre recurs d'alçada. 17-11-20 (acta)
 • Acta de la Comissió de valoració: proposta provisional resolució concurs i assignació lloc de treball. 26-11-20 (acta)
 • Acta de la Comissió de valoració: relació definitiva adjudicació lloc de treball. 16-12-20 (acta)
 • Nomenament: DOGV y BOCV

 • 18-09-2020. Anunci previ a la convocatòria de concurs intern de mèrits, de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Lloc núm. 25, auditor, Subgrup A1. (BOCV)


 • Convocatòria 01/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir quatre places de tècnic d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A1, sector administració general.  (Publicació bases: DOGV i BOCV)
  • Relació provisional d'admesos/es a la convocatòria 01/2019 (BOCV)
  • Designació tribunal (BOCV)
  • Relació definitiva d'admesos/es a la convocatòria 01/2019 i data d'examen (BOCV)
  • Ajornament primera part del primer exercici. (resolució) 
  • Publicació ajornament realització primera part del primer exercici (BOCV)
  • Ajornament data de reactivació processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019.  DOGV i BOCV
  • Anunci data realització de la primera part del primer exercici. DOGV i BOCV
  • Plantilla provisional primer part del primer exercici
 • Convocatòria 02/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d’ajudant d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A2, sector administració general. (Publicació bases: DOGV i BOCV)
  • Citació a termini als possibles interessats en el recurs contenciós administratiu presentat contra la convocatòria (DOGV i BOCV)
  • Relació provisional d'admesos/es a la convocatòria 02/2019 (BOCV)
  • Designació tribunal (BOCV)
  • Modificació composició del tribunal (BOCV)
  • Ajornament data de reactivació processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019.  DOGV i BOCV
 • Convocatòria 03/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d’ajudant o ajudanta de la unitat d’auditoria de sistemes d’informació, subgrup A2, sector administració general. (Publicació bases: DOGV i BOCV)
  • Relació provisional d'admesos/es a la convocatòria 03/2019 (BOCV)
  • Designació tribunal (BOCV)
  • Ajornament data de reactivació processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019.  DOGV i BOCV
 • Convocatòria 04/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn lliure, una plaça de traductor corrector o traductora correctora, subgrup A1, sector administració especial. Convocatòria 04/2019. (Publicació bases:  DOGV i BOCV)
  • Relació provisional d'admesos/es a la convocatòria 04/2019 (BOCV)
  • Designació tribunal (BOCV)
  • Ajornament data de reactivació processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019.  DOGV i BOCV
 • Convocatòria 5/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d’administratiu o administrativa, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 05/2019. (Publicació bases: DOGV i BOCV)
  • Relació provisional d'admesos/es a la convocatòria 05/2019 (BOCV)
  • Designació tribunal (BOCV)
  • Ajornament data de reactivació processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019.  DOGV i BOCV
 • Convocatòria 06/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d’administratiu o administrativa de gestió informàtica, subgrup C1, sector administració general. (Publicació bases: DOGV i BOCV)
  • Relació provisional d'admesos/es a la convocatòria 06/2019 (BOCV)
  • Designació tribunal (BOCV)
  • Ajornament data de reactivació processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2019.  DOGV i BOCV


ENUNCIATS D'EXERCICIS PRÀCTICS DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS


Tramitació telemàtica (Optimitzat per al navegador Chrome)