22 juliol 2021 Informes

Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2019

València, 22 de juliol de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització del compte gneral de les entitats locals retut en 2019. El treball publicat proporciona una visió global del sector públic local de la Comunitat Valenciana i, en concret, sobre la seua composició, compliment del cicle pressupostari, qualitat dels comptes retuts, agregats i evolució de les magnituds pressupostàries i financeropatrimonials.

Els comptes estan disponibles per als ciutadans en el portal  www.rendiciondecuentas.es,  compartit amb el Tribunal de Comptes i la majoria dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Així mateix, la informació pressupostària i financera de les entitats del sector públic local valencià, corresponent a cada un dels ens locals i a les seues entitats dependents, pot consultar-se en el lloc web de la Sindicatura de Comptes https://www.sindicom.gva.es/detall-i-agregats-de-les-entitats-locals.

Rellevant incompliment dels terminis

Quant al compliment de les obligacions derivades de l’execució del cicle pressupostari, l’Informe posa de manifest un incompliment rellevant dels terminis, ja que la gran majoria de les entitats locals no van aprovar el seu pressupost dins del termini legal (73%), i són rellevants també les que no van aprovar en termini la liquidació (40%) o no van aprovar en termini el compte general (16%).

A 1 de març de 2021, 33 entitats locals no havien presentat el Compte General de 2019. D’aquesta xifra, 20 entitats corresponien a municipis. Amb posterioritat, fins al 31 de maig de 2021, van presentar el compte 18 d’aquests municipis. La falta de presentació dels comptes és un incompliment molt greu d’una obligació essencial de qui gestiona fons públics.

La Sindicatura ha mantingut una actitud proactiva pel que fa a l’obtenció dels comptes, i ha efectuat els recordatoris i requeriments habituals. El nombre d’entitats que no compleixen l’obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, encara que ha d’aspirar-se a reduir-los a zero. Hi pot contribuir, tal com esmenta l’Informe, la impossibilitat de percebre subvencions de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes a la Sindicatura.

S’observa un notable increment en el compliment del termini legal de rendició del compte general en relació amb l’exercici anterior, encara que cal tindre en compte que per a 2019 aquest període es va ampliar en 99 dies a causa de l’estat d’alarma. A partir de 2017 s’observa una menor rendició del compte general en el termini legal, en entrar en vigor el nou termini de rendició, el 15 d’octubre de l’exercici posterior a què correspon cada compte (la data de referència anterior era el 31 d’octubre).

Senyals de millora del sector local de la Comunitat Valenciana

En la revisió dels comptes s’ha verificat que les incidències pressupostàries més freqüents són l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, un resultat pressupostari ajustat negatiu i la falta d’estimació de l’import de dubtós cobrament en la determinació del romanent de tresoreria.

La Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, a fi de reflectir una informació homogènia. En 2019, el resultat pressupostari ajustat dels municipis és positiu, encara que un 8,9% inferior en relació amb l’exercici anterior, en passar de 629 milions d’euros en 2018 a 573 milions d’euros en 2019.

El romanent de tresoreria per a despeses generals agregat ha millorat en 2019 en tots els tipus d’entitats, excepte a les províncies i els organismes autònoms. La variació del romanent en els municipis ha experimentat un increment del 6,6%, mentre que en 2018 va augmentar un 11,3%.

Una altra magnitud que reflecteix la millora del sector local de la Comunitat Valenciana és la reducció de l’endeutament, suma dels deutes a curt i a llarg termini, en disminuir en 2019 la dependència d’aquesta font de finançament per al conjunt d’entitats locals en un 12,8%.

Augment de les obligacions pendents d'aplicar a pressupost

Les obligacions pendents d’aplicar a pressupost al tancament de l’exercici 2019 van ascendir a 140.686 milers d’euros. En termes homogenis, han augmentat una mitjana del 35,2% per al conjunt d’entitats locals, si bé aquesta variació ha sigut heterogènia per tipus d’entitat i destaca per la seua importància quantitativa l’increment d’un 20,1% en els municipis i d’un 185,3% a les províncies. S’ha de destacar que, segons la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 9/2013, sobre regles especials per al destí del superàvit pressupostari, les entitats locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si fora menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior.

Necessitat de transparència, eficiència i sostenibilitat financera

Finalment, l’Informe reitera les recomanacions d’exercicis anteriors i assenyala la necessitat del compliment del cicle pressupostari, la potenciació del control intern i l’adopció de les mesures necessàries per a esmenar les anomalies que es posen de manifest. I afig que s’hauria de revisar l’estructura del sector públic local empresarial de manera que la creació i actuació d’aquestes entitats responga, de manera efectiva, a raons de millora de la gestió pública, eficiència i sostenibilitat financera.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.