Corporatiu

La Sindicatura de Comptes proposa a les Corts la creació d'un òrgan d'intervenció per a exercir el control financer permanent de la institució fiscalitzadora

València, 5 de març de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha demanat a les Corts Valencianes que impulsen els tràmits conduents a la creació d’un òrgan d’intervenció que exercisca el control financer permanent de la gestió econòmica i financera de la institució fiscalitzadora.

La petició de la Sindicatura parteix del fet que la institució, si bé sotmet els seus comptes a auditories anuals a càrrec d’empreses qualificades guanyadores del procés de licitació, no disposa d’un òrgan interventor específic per al control econòmic intern de la seua activitat.

La creació de l’esmentat òrgan per part de la institució parlamentària estaria, a més a més, en consonància amb la Llei de la Sindicatura, la qual atribueix a les Corts Valencianes l’examen dels seus comptes, i també en sintonia amb el rigor, control i transparència que caracteritzen a l’òrgan fiscalitzador.

Tenint en compte els antecedents esmentats, la Sindicatura considera que la solució més eficient a l’hora de dotar-la d’un òrgan de control intern seria que les pròpies Corts Valencianes impulsaren els tràmits conduents a la seua creació, d’acord amb la seua pròpia regulació. A més, aquest òrgan realitzaria també l’examen dels comptes de la Sindicatura, que ara corre a càrrec d’empreses amb reconeguda experiència en l’àmbit de l’auditoria.

Donada la circumstància que, a requeriment de les pròpies Corts Valencianes, des de 2016 la Sindicatura de Comptes assessora i informa sobre els comptes generals de la institució parlamentària, la Sindicatura entén que una opció adequada seria que el nou òrgan interventor estiguera adscrit a la Presidència de les Corts Valencianes, sense perjuí de la seua completa autonomia funcional, tot i que es podria estudiar altre tipus de solucions.

Per altra banda, cal assenyalar que la Sindicatura de Comptes va detectar determinats aspectes en el funcionament de la resta d’institucions estatutàries que també millorarien amb la inclusió d’un sistema de control intern (tret del Síndic de Greuges, que està sotmès al control financer permanent de les Corts Valencianes). Però les dimensions, característiques i recursos de les referides institucions desaconsellen adoptar solucions individuals en la implantació d’un control intern que garantisca una gestió pública àgil, eficient i transparent dels recursos assignats.

Per tant, l’existència de l’òrgan interventor sol·licitat podria servir també perquè les referides institucions, amb l’adopció prèvia del corresponent acord, hi delegaren el control financer permanent. En aquest sentit, la Sindicatura ha contactat amb els presidents de les altres institucions estatutàries i hi ha una opinió favorable a establir una fórmula de col·laboració per al control intern.