28 de juny 2024 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes presenta a les Corts la memòria d’activitats i els comptes anuals de 2023

  • 48 informes publicats: compliment del Programa Anual d’Actuació 2023       amb les seues ampliacions i actualitzacions
  • Acolliment del 82% de la plantilla al Programa de Teletreball
  • 53 hores de mitjana de formació per funcionari 
  • Implantació del canal de denúncies
  • Actualització del codi ètic
  • Transparència: control intern financer permanent i auditoria externa financera i de gestió econòmica del pressupost

València, 28 de juny de 2024.- Com cada any, la Sindicatura de Comptes ha presentat la seua memòria anual per tal d’oferir a les Corts la informació sobre la seua activitat al llarg de l’exercici anterior, tant pel que fa al control extern de la gestió econòmica i financera del sector públic valencià com respecte de la seua organització i funcionament intern.

48 informes: complint amb la previsió i oberts a les necessitats 

En l’exercici 2023 la Sindicatura de Comptes ha continuat a bon ritme la seua tasca fiscalitzadora i ha publicat un total de 48 informes, complint el seu Programa Anual d’Actuació de 2023 amb les seues ampliacions i actualitzacions.

Entre els treballs de fiscalització publicats es troben 26 informes d’àmbit local i 20 informes d’àmbit autonòmic, un sobre universitats i un sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 de maig de 2023.

Dins dels informes d’àmbit autonòmic es troben els cinc volums corresponents al Compte General de la Generalitat Valenciana de 2023, que sumen 17 informes. Este compte comprén totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades per la Generalitat, les entitats autònomes, les empreses públiques, les fundacions públiques i els consorcis. Les fiscalitzacions específiques del Compte General es publiquen en informes individuals per a facilitar-ne la localització al web de la Sindicatura, com han sigut la fiscalització del compte de l’Administració, l’auditoria de compliment de legalitat en la contractació i també en les subvencions i ajudes de 2023, així com les ajudes auditades este any del Pla Resistir Plus o el control intern i de sistemes de la informació de la gestió de compres sanitàries. Altres informes d’àmbit autonòmic publicats en 2023 han sigut el dedicat als expedients de rescabalament per enriquiment injust, el que avalua el grau d’avanç del Pla per a l’Optimització de Temps i Millora de l’Atenció Sanitària (ÒPTIMA) o el de seguiment del projecte NEFIS de la Generalitat Valenciana. Alhora, en 2023 s’han iniciat auditories operatives i especials de partides com el programa 421.70, d’infraestructures educatives, els menjadors escolars en els centres educatius d’ensenyament primari o l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que han continuat en 2024.

Pel que fa als informes d’àmbit local, 13 s’han dedicat a analitzar l’entorn de control o fiscalitzar diversos aspectes d’ajuntaments; 4 s’han repartit entre les auditories de controls bàsics de ciberseguretat i el seguiment de les recomanacions efectuades en auditories anteriors; 8 han sigut d’àmbit general i, a més, s’ha publicat una auditoria operativa sobre del cicle integral de l’aigua dels municipis de més de 100.000 habitants en els exercicis 2015 a 2021.

Quant a la classificació dels informes pel tipus de fiscalització, cal dir que en 2023 s’han publicat 4 auditories operatives, uns treballs exhaustius que proporcionen als ciutadans informació sobre com es gestionen els fons púbics i si aquests contribueixen a la consecució dels objectius de les polítiques públiques d’una forma eficient. En els últims deu anys la Sindicatura de Comptes s'ha constituït com un referent entre els òrgans de control extern en apostar decididament per aquests tipus d'auditories, que realitza des de 1998.

Alhora, 7 informes s’han dedicat a abordar aspectes com la ciberseguretat o els sistemes i tecnologies de la informació d’entitats locals i autonòmiques, que resulten d’especial rellevància en un moment en el qual l’administració electrònica està plenament integrada en el sector públic. En este sentit, cal destacar que, pel que fa a la utilització i l'anàlisi de les noves tecnologies en l'auditoria pública, la Sindicatura va crear formalment en 2008 la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació (UASI), un referent a nivell estatal en la modernització dels sistemes de control i rendició de comptes. Després de 15 anys d'intensa activitat, la UASI ha crescut significativament i ha realitzat nombroses auditories de sistemes d'informació i de ciberseguretat, a mesura que la implantació de l'administració electrònica feia més necessària la seua presència en les fiscalitzacions. Un tipus d’auditories en les quals el personal de la Sindicatura forma sovint a altres institucions de control extern de l’estat.

Sol·licitud de teletreball del 82% de la plantilla

L’acompliment del Programa Anual d’Actuació ha sigut possible gràcies al treball conjunt de la plantilla de la Sindicatura, que comptava amb 103 persones en 2023. Cal destacar que, després dels anys de pandèmia, 2020 i 2021, i a la vista del balanç positiu en l’acompliment de les activitats fiscalitzadores incloses en els corresponents plans anuals d’actuació, el Consell de la Sindicatura va aprovar un reglament regulador del teletreball que va conduir a l’entrada en vigor del Programa de Teletreball a partir de l’1 de març de 2022, acompanyat dels cursos i mitjans necessaris, i que ha continuat en 2023 amb l’acollida del 82% de la plantilla.

Així, aquesta modalitat de treball facilita la flexibilitat laboral i la conciliació amb la vida familiar i personal alhora que permet reduir els desplaçaments, amb el benefici que això comporta en el medi ambient, el consum energètic, el cost de transport, l’accidentabilitat i el temps dedicat.

Mitjana de 53 hores de formació per funcionari

La formació del personal ha continuat sent un factor clau en l’estratègia de la Sindicatura de Comptes i s’ha realitzat un esforç important a fomentar-la. Durant l’exercici 2023 la mitjana d’hores de formació per funcionari ha estat de 53 hores.

A més a més, el pla de formació d’aquest exercici ja s’ha pogut gestionar parcialment a través de la plataforma eFormació de la Generalitat, a la qual la Sindicatura es va adherir en 2022.

Implantació del canal de denúncies 

En 2023 la Sindicatura de Comptes ha implantat en el seu web el sistema intern d’informació i la bústia de protecció de denunciants de corrupció, tal com ordena la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Per a l’habilitació d’aquests canals, va comptar amb l’assessorament de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, després de signar una addenda de modificació del protocol de col·laboració que les dues institucions mantenen des d’abril de 2020.

Actualització del codi ètic

La Sindicatura compta, des de gener de 2015, amb un codi d’ètica basat en la ISSAI 30, amb el qual s’alinea el Pla Estratègic per al compliment de l’objectiu de millorar el funcionament de la Sindicatura, sent exemplar en l’acompliment, a fi d’alinear-lo amb els estàndards de comportament públic de major exigència. En este context, el Consell va aprovar en la seua reunió del 18 de gener de 2023 l’actualització d’este codi ètic, en el qual es plasmen els valors i principis ètics d’integritat, independència i objectivitat, competència i diligència professional, i confidencialitat, que es recullen en el paràgraf primer, per als membres del Consell i el personal al servei de la institució.

Màxima transparència: control intern permanent i auditoria externa

Quant a la gestió economicoadministrativa de caràcter intern de la Sindicatura, en 2023 s’ha continuat realitzant el control financer permanent, addicional al de les auditories financera i de legalitat anuals. El model, suggerit per les Corts Valencianes, implica que aquest control siga realitzat per un/a auditor/a intern/a amb l’aprovació prèvia d’unes normes de règim econòmic i pressupostari, així com de control intern, que acompanyen la gestió ordinària de la institució.

Amb la finalitat d’establir l’organització de l’execució de les actuacions de control financer permanent, el Consell va aprovar el Pla anual de control financer permanent de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2023 (PACFP-2023). Les actuacions previstes en el PACFP-2023 comprenen els següents treballs:  Seguiment de l’Informe de control financer permanent de la Sindicatura. Entorn de control. Primer semestre exercici 2022 (ICPF2022-EC); Control formal dels comptes anuals de l’exercici 2022; Despeses de personal de l’exercici 2023; i Contractació de l’exercici 2023. El resultat del control efectuat es plasmarà en dos informes, el primer dels quals, ja realitzat, arreplega les actuacions corresponents al seguiment de l’entorn de control i el control formal dels comptes anuals de l’exercici 2022, mentre que el segon informe, que es publicarà pròximament, comprendrà la revisió de les despeses de personal i la contractació corresponents a l’exercici 2023.

Al seu torn, com l’any passat, la Cámara de Cuentas d’Aragó ha realitzat un informe d’auditoria financera i de compliment de la gestió econòmica del pressupost de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2023.

En opinió dels auditors de la cambra aragonesa, els comptes anuals de la Sindicatura expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la institució a 31 de desembre de 2023, així com els seus resultats i fluxos d’efectiu, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta de l’aplicació i, en particular, amb els seus principis i criteris comptables. Pel que fa a la seua opinió sobre el compliment de la legalitat, la gestió del pressupost i l’activitat realitzada per la Sindicatura s’adequa, en tots els aspectes significatius, a la normativa aplicable a la gestió dels fons públics.

La memòria d’activitats, els comptes anuals, l’informe de control financer permanent i l’auditoria externa realitzada per la Cámara de Cuentas d’Aragó estan disponibles per a la seua consulta i descàrrega al portal de transparència del web de la Sindicatura de Comptes.