30 desembre 2021 Informes

La Sindicatura de Comptes lliura a les Corts l’Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de l’exercici 2020

València, 30 de desembre de 2021. La Sindicatura de Comptes ha lliurat hui a les Corts l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat Valenciana corresponent a l’exercici 2020. El president de les Corts, Enric Morera, ha rebut l’Informe de mans del síndic major, Vicent Cucarella, al jardí del Palau de Benicarló. Posteriorment, Cucarella també ha comunicat els resultats de la fiscalització al president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha estat acompanyat pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, al Palau de la Generalitat.

L’Informe, publicat al complet hui en el web de la institució estatutària, està format per cinc volums. Els informes específics recollits en els volums II a V s’han anat publicant al llarg de l’any en el lloc web de la Sindicatura. Pel que fa al volum I, que veu la llum el dia del lliurament, presenta l’auditoria dels comptes anuals de l’Administració i, com a informes específics, aquesta vegada s’han auditat les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat derivades de la COVID-19 i la contractació de l’Administració de la Generalitat, amb especial èmfasi en les contractacions derivades de la COVID-19. Així mateix, el volum I inclou també l’informe especial d’auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19, publicat el juny passat. Com l’any passat, els informes específics del volum I es publiquen de forma individual per a facilitar-ne la localització i consulta.

Alhora, el primer volum inclou el resum general de les conclusions i també, dins dels restants quatre volums, es presenta el corresponent control formal dels ens del sector públic autonòmic valencià, així com les recomanacions més rellevants observades en l’exercici 2020 per a la millora de la gestió economicofinancera i contractual.

En general, els comptes de la Generalitat compleixen els principis comptables i la normativa aplicable, amb algunes excepcions i deficiències que apareixen detallades en els diferents informes individuals. En la seua anàlisi, els auditors no han trobat situacions en què puguen concórrer les característiques de la responsabilitat comptable.


FISCALITZACIÓ DEL COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

EXCEPCIONS A L’AUDITORIA FINANCERA

Respecte de l’auditoria financera del Compte de l’Administració de la Generalitat, la Sindicatura ha emés una opinió favorable amb algunes excepcions, entre les quals destaquen:

 1. Pel que fa a l’immobilitzat no financer, la composició, ubicació i valoració dels seus principals epígrafs no es troben recollides en un inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici que permeta conciliar-les amb els registres comptables. A més, es manté la limitació a l’abast assenyalada en informes anteriors quant a la valoració i recepció definitiva dels béns i serveis afectes a la concessió del servei públic de l’assistència integral del Departament de Salut de la Ribera.
 • Respecte a les liquidacions anuals de contractes de concessió administrativa per a la prestació d’assistència sanitària integral, a l’octubre de 2021 hi havia 41 liquidacions anuals pendents d’aprovació o en tràmit d’elaboració. Es desconeixen els imports definitius d’aquestes liquidacions i, per tant, no és possible determinar l’efecte que el seu adequat reflex comptable tindria en el Compte de l’Administració.
 • El balanç del Compte de l’Administració a 31 de desembre de 2020 no reflecteix en el seu actiu corrent l’epígraf d’existències i no existeix un inventari valorat dels productes sanitaris per magatzems o centres al tancament de l’exercici.
 1. Pel que fa a les provisions i contingències, al tancament de l’exercici 2020, es manté l’existència d’un gran nombre de procediments judicials en curs dels quals podrien derivar-se responsabilitats a càrrec de la Generalitat, l’estimació de les quals no ha sigut possible efectuar. Sense perjudici d’això, s’observa un defecte de provisió per a la cobertura dels passius contingents no comptabilitzats per un import estimat de 61,4 milions d’euros.
 2. Per últim, respecte als creditors per operacions meritades, el passiu del balanç recull un saldo de 816,2 milions d’euros per les meritades i vençudes i un saldo de 274,1 milions d’euros per les meritades i no vençudes. Tenint en compte que amb càrrec al pressupost de 2020 s’han imputat despeses realitzades en exercicis anteriors i no s’han imputat altres contretes en aquest exercici, l’efecte net en el resultat seria d’un major saldo positiu de 70,1 milions d’euros i el romanent de tresoreria es reduiria en 1.066,8 milions d’euros.

CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

Sobre el compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris, cal destacar les conclusions següents:

 • S’han tramitat 446 expedients de rescabalament per enriquiment injust, per un import conjunt de 1.763,3 milions d’euros, dels quals 1.602,4 milions d’euros corresponen a expedients tramitats per la Conselleria de Sanitat (49,0% de les obligacions reconegudes).
 • No consta que la reversió del servei públic de l’assistència sanitària integral del Departament de Salut de la Ribera haja sigut realitzada de conformitat i a satisfacció de l’Administració de la Generalitat.
 • Les consignacions definitives del pressupost de la Generalitat de 2020 s’han mostrat insuficients per a atendre les transferències i subvencions a concedir en l’exercici.
 • Les subvencions de concessió directa han de tindre el caràcter excepcional que els atribueix la normativa d’aplicació.
 • La Generalitat ha d’incloure en els seus pressupostos inicials de transferències a rebre de l’Estat únicament les previsions d’ingressos que de manera raonable s’espera obtindre.

CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

En aquest punt, l’Informe indica que la Sindicatura és conscient de les circumstàncies d’excepcionalitat provocades per la situació d’emergència viscuda arran de la COVID-19, les quals ocasionaren que el legislador habilitara a les entitats del sector públic la utilització de la tramitació d’emergència continguda en l’article 120 de la Llei 9/2017. En aquest sentit, una vegada comprovat que el motiu de la contractació justifica el procediment extraordinari d’emergència, la fiscalització s’ha centrat a analitzar la justificació a posteriori, així com la seua publicitat i transparència, atesa la deguda proporcionalitat d’acord amb les circumstàncies, i ha extret unes conclusions sobre els incompliments més significatius que resumim a continuació.

 1. Pel que fa als contractes tramitats per emergència: falta d’acreditació dels supòsits de fet que donen lloc a la contractació d’emergència, falta de constància dels preus de les prestacions contractades, impossibilitat de verificar l’adequada execució del contracte o la seua recepció de conformitat i falta de formalització per escrit dels contractes executats en l’exterior. Els incompliments més reiterats s’han observat en la Conselleria de Sanitat, on en 30 expedients no hem pogut verificar l’adequada execució del contracte ni la seua recepció de conformitat, ni la seua liquidació, agreujats en els casos en què s’acorden pagaments anticipats sense que posteriorment s’acredite en l’expedient que el contracte haja sigut executat de conformitat.
 • En relació amb els pagaments directes efectuats per la Conselleria de Sanitat:  volum important de despeses de caràcter sanitari contretes sense la prèvia i preceptiva tramitació de l’expedient de contractació, per insuficiència pressupostària o altres causes. En aquest sentit, s’han comptabilitzat expedients d’enriquiment injust per un import conjunt de 1.602,4 milions d’euros. D’altra banda, s’han efectuat pagaments directes a tercers per adquisicions de productes de farmàcia i material sanitari sense la tramitació prèvia de l’expedient de contractació preceptiu, com a procediment generalment utilitzat pels departaments de salut, pagaments que podrien arribar a imports molt significatius.
 1. Sobre els contractes no tramitats per emergència: inadequada justificació de l’elecció del procediment de licitació o els criteris de valoració, no concurrència o insuficient justificació de les circumstàncies per a la tramitació urgent, publicitat insuficient en el perfil del contractant i fórmula inadequada en la valoració del preu.

CONCLUSIONS SOBRE LA FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS I AJUDES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

La Sindicatura ha fiscalitzat el compliment de la legalitat de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2020 derivades de la COVID-19. Entre els incompliments i les deficiències destaquen els següents: actuacions realitzades abans de l’estat d’alarma sense que es justifiquen les raons que dificulten la seua convocatòria pública, baix grau d’execució, necessitat de completar la documentació acreditativa, falta d’aprovació del pla de control (especialment important tenint en compte el pagament anticipat del 100% de la subvenció), falta d’acreditació de les raons per a no promoure la publicitat i concurrència de manera adequada i suficient, acreditació inadequada i insuficient del procediment selectiu i ajudes aprovades pendents d’imputació pressupostària per diverses causes.


ALTRES ASPECTES RELLEVANTS

SITUACIÓ PATRIMONIAL, DÈFICIT, EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS, DE LES DESPESES I DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

 • Quant a la situació patrimonial de la Generalitat Valenciana, l’Informe indica, com en exercicis anteriors, que els comptes anuals de l’exercici 2020 mostren un greu desequilibri. El patrimoni net és negatiu, per 36.219,8 milions d’euros, com a conseqüència de l’acumulació de resultats negatius per la insuficiència de recursos de la Comunitat Valenciana, els quals han de cobrir-se per mitjà del recurs a l’endeutament.
 • La liquidació del pressupost mostra un resultat pressupostari ajustat positiu de 552,1 milions d’euros, i una variació neta d’actius i passius financers o augment de l’endeutament, per 2.414,9 milions d’euros.
 • Quant a l’evolució del resultat pressupostari, s’hi observa una evolució positiva de reducció del dèficit entre 2015 i 2017, que canvia de tendència en els exercicis 2018 i 2019 (per un increment major en les obligacions que en els drets) i torna a disminuir en 2020 condicionat pels ingressos i despeses extraordinàries associades a la lluita contra la pandèmia.
 1. Pel que fa a l’evolució dels ingressos, a pesar de no haver-se modificat encara el sistema de finançament autonòmic que perjudica la Comunitat Valenciana, els drets reconeguts dels capítols 1 a 8 han experimentat una evolució positiva en els cinc últims anys, a causa fonamentalment de l’increment dels ingressos per tributs cedits. En l’augment de 2020 tenen un pes fonamental les transferències corrents rebudes de l’Administració de l’Estat pel Fons COVID-19.
 2. En el capítol de l’evolució de les despeses s’observa que, després de la disminució de la despesa real en 2016, s’han encadenat augments fins 2020, si bé aquest últim està influït per la lluita contra la pandèmia. Per a conéixer i comprendre l’evolució real de la despesa i del dèficit públic de la Generalitat és necessari periodificar adequadament les despeses sanitàries que s’han realitzat efectivament, però que es traslladen comptablement a exercicis pressupostaris posteriors per no tindre crèdit pressupostari suficient.
 3. Després d’un substancial avanç en 2016, l’evolució del resultat pressupostari ajustat es va deteriorar en els anys 2018 i 2019, amb una millora en 2020 a conseqüència dels fons extraordinaris rebuts.
 • En l’exercici 2020 el resultat revisat presenta una evolució positiva, en disminuir el dèficit respecte a l’exercici anterior. No obstant això, aquest aparent canvi de tendència està motivat pel finançament addicional incondicionat rebut de l’Estat per la COVID-19, de 1.485,6 milions d’euros, de manera que persisteix el risc que el dèficit torne a augmentar quan desaparega el finançament addicional incondicionat, dèficit difícil d’equilibrar amb l’actual sistema de finançament autonòmic.

L’INFRAFINANÇAMENT AUTONÒMIC

Com en altres exercicis, la Sindicatura dedica un apartat del seu informe a analitzar l’infrafinançament autonòmic i les seues conseqüències. L’ens fiscalitzador apunta que, després de huit anys d’espera, el 3 de desembre de 2021 el Ministeri d’Hisenda ha facilitat a les comunitats autònomes un primer document amb propostes per a l’estimació de les necessitats relatives de despesa a partir d’una nova formulació de la variable “població ajustada”. Tot i que la Sindicatura ho considera un primer pas cap a un nou model de finançament, apunta que  encara es desconeix la fórmula definitiva, l’import a repartir o si existiran fons addicionals amb diversos criteris de repartiment. D’altra banda, apunta l’Informe, la Comunitat Valenciana haurà de continuar exigint un rescabalament de la part del deute acumulat durant els últims anys a causa de l’infrafinançament, així com la implantació d’un mecanisme transitori que resolga aquest infrafinançament durant el temps que transcórrega fins que s’aprove el nou model. En cas contrari, afirma l’ens fiscalitzador, l’Administració de la Generalitat continuarà veient-se sotmesa a la dificultat de conciliar simultàniament el pressupost adequat de les despeses de l’estat de benestar, el respecte a l’estabilitat pressupostària i un tractament ortodox de les previsions d’ingressos.


SOBRE L’ENDEUTAMENT

El deute financer ascendeix a 52.449,2 milions d’euros. D’aquest import, 41.931,3 milions d’euros corresponen a les operacions de crèdit formalitzades amb l’Institut de Crèdit Oficial. L’increment experimentat durant 2020 s’ha degut principalment a l’augment dels deutes amb entitats de crèdit (1.793,4 milions d’euros) i al deute amb l’Estat pels mecanismes de finançament (1.298,8 milions d’euros).

L’endeutament segons el Banc d’Espanya ha continuat creixent i ha tornat en l’exercici 2020 a la senda ascendent quant a percentatge respecte del PIB, fins a assolir el 48,6%, i ha trencat la tendència dels exercicis 2017-2019, a causa tant de l’increment del deute financer com de la caiguda interanual del PIB del 9,6% en l’exercici 2020.

Al novembre de 2021, la Sindicatura de Comptes ha decidit ampliar el seu Programa Anual d’Actuació amb un informe específic sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana, responent d’immediat a una petició de la comissió d’investigació creada per les Corts Valencianes. Amb aquesta finalitat s’estudiarà l’evolució del deute fins a l’actualitat i es calcularà l’efecte provocat per l’infrafinançament autonòmic patit durant els últims anys.


EFECTES EN EL SECTOR PÚBLIC DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I DEL CANVI CLIMÀTIC

Durant els últims anys, la Sindicatura ha anat traslladant al volum I de l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat Valenciana una sèrie d’advertiments de la comunitat científica sobre el canvi climàtic, el pic en l’extracció de combustibles fòssils i l’escassetat dels minerals necessaris per a la transició energètica. Amb això pretenem alertar el Govern perquè adapte amb temps les seues polítiques de despesa i les seues fonts d’ingressos davant els reptes econòmics i socials relacionats amb la necessària desescalada econòmica per a combatre la crisi climàtica i amb el previsible decreixement imposat per la reducció de l’energia neta disponible per capita.

Desgraciadament, ja estem patint les conseqüències d’aquests reptes. En aquest sentit, la comunitat científica adverteix que “les polítiques per a aplacar la crisi climàtica no han de centrar-se en l’alleujament dels símptomes, sinó a abordar la causa que es troba en l’arrel: la sobreexplotació de la Terra” i consideren que la preservació mediambiental no és compatible amb el creixement econòmic, per la qual cosa cal planificar un decreixement.


SOBRE LA NECESSITAT D’AUGMENTAR ELS RECURSOS DEDICATS A LA CIBERSEGURETAT

La total dependència dels sistemes d’informació i de les comunicacions que existeix en la gestió pública fa que les nostres administracions siguen cada vegada més vulnerables davant dels ciberatacs, ja que la implantació d’una administració electrònica avançada té, com a contrapartida de la seua eficiència, un fort augment de la superfície d’exposició davant de les ciberamenaces, majors riscos de ciberseguretat i una major probabilitat que es produïsca una pertorbació significativa en aquests sistemes de la Generalitat deguda a un ciberatac, que cada vegada són més sofisticats i destructius, i una interrupció en els serveis prestats als ciutadans. Per aquest motiu, la transformació digital ha d’anar inseparablement unida a la ciberseguretat.


ALTRES CONTINGUTS I DISPONIBILITAT DE L’INFORME

A més de la fiscalització del Compte General, l’Informe recopila la fiscalització d’entitats específiques de l’Administració valenciana, els informes individuals de les quals ja s’han publicat al llarg del segon semestre de 2021: Autoritat de Transport Metropolità de València, Agència Tributària Valenciana, Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana i Consorci Hospital Provincial de Castelló.


Els cinc volums de l’Informe del Compte General, així com els informes específics, estan disponibles per a la descàrrega i consulta en l’enllaç:

https://www.sindicom.gva.es/va/informes?name=&category=Cuenta+General+de+la+Generalitat+Valenciana&year=.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a la comprensió dels resultats del nostre informe, contextualitzant-los en l’entorn econòmic i del sector públic valencià, i facilita la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Conté una descripció succinta de la fiscalització realitzada, amb les conclusions més destacables.

No obstant això, els treballs complets de fiscalització es troben en el conjunt dels volums, accessibles en el lloc web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-los per a conéixer el vertader abast del treball realitzat.