31 juliol 2020 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes es manté ferma en temps de pandèmia en el seu compromís amb l’exercici del control de la gestió pública

L’ampliació del seu Programa Anual d'Actuació de 2020 amb un Informe de fiscalització de les ajudes de la Generalitat a treballadors i treballadores a conseqüència de la COVID-19; la publicació d’un nou document tècnic per al Manual de Fiscalització 2020 sobre el tractament dels efectes de la pandèmia en la memòria dels comptes anuals de 2019; la signatura d’un protocol de col·laboració amb l’Agència Valenciana Antifrau o els 22 informes publicats en poc més de quatre mesos –entre ells les auditories de ciberseguretat dels quinze majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana- són alguns indicatius del ferm compromís de la Sindicatura de Comptes en el control de la gestió pública en temps de pandèmia. 

València, 31 de juliol de 2020.- La crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia de COVID-19 està demostrant l’especial rellevància que adquireixen les funcions de control que les institucions fiscalitzadores tenen atribuïdes. En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes ha assumit el repte que aquesta situació planteja posant tots els seus recursos personals i tecnològics al servei de la seua funció. Una tasca de control que no s’ha aturat en cap moment des de mitjan març, quan es decretara l’estat d’alarma, i que s’ha vist a més a més incrementada amb nous informes i documents tècnics especials com a conseqüència dels efectes socioeconòmics de la COVID-19.

Identificar àrees de risc i evitar llacunes de control

La pandèmia del COVID-19 està requerint una forta implicació de les administracions públiques, la qual cosa genera, al seu torn, un gran impacte en la gestió i en la despesa pública. En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes va fer pública el passat 19 de maig la seua decisió d’ampliar el seu Programa Anual d’Actuació 2020 amb la realització d’un informe de fiscalització sobre les ajudes aprovades per la Generalitat Valenciana a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19.

És la primera vegada que la Generalitat Valenciana processa unes ajudes tan massives en tan poc de temps i sense fiscalització prèvia. Davant el risc que comporta aquesta situació d’urgència, la Sindicatura de Comptes ha decidit actuar amb rapidesa per a fiscalitzar la gestió de les ajudes a fi de permetre acreditar la transparència i el compliment de les normes, com també assegurar un alt nivell de rendició de comptes per part de l’Administració. Un treball de fiscalització que es realitzarà en gran part mitjançant tècniques pròpies de la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI) de la Sindicatura, la qual coordinarà la seua tasca amb Intervenció General de la Generalitat Valenciana en un exercici de col·laboració al que ambdues institucions es presten sempre que és necessari pel bé de la correcta gestió dels recursos públics.

Atents als nous reptes de transparència i rendició de comptes

Altre dels compromisos de la Sindicatura de Comptes des de sempre és el de  mantindre's atenta als nous reptes i als assumptes emergents. Açò és, atendre les demandes del parlament i de la societat, tot reforçant els controls de legalitat, financers i operatius, buscant noves solucions i recomanant mesures que, des de l'àmbit de la normativa o de les pràctiques, redunden en transparència i en la millora de la gestió. En aquest sentit, la implicació de l’ens fiscalitzador queda ben palesa amb la publicació el passat 25 de maig d’un nou document tècnic per al Manual de Fiscalització 2020 sobre el tractament del efectes de la COVID-19 en la memòria dels comptes anuals de 2019. A proposta de la Comissió Tècnica d’Auditoria de l’ens fiscalitzador, el document aprovat pel Consell resulta oportú en un moment en el qual la Sindicatura es troba en ple procés d’auditoria dels comptes anuals de 2019, ja que analitza també el tractament que ha de donar-se a esta matèria en els informes de les fiscalitzacions en curs.

Una altra mostra del continu esforç de transparència de la Sindicatura és la publicació de les dades elaborades per la institució en el portal Datos.gob.es, convertint-se així en la primera institució espanyola de control extern que obri les seues dades a aquesta plataforma d’àmbit estatal perquè puguen ser emprades en un format reutilitzable.

Alerta en la lluita contra el frau i la corrupció

Que els riscos de corrupció s’incrementen sempre en temps de crisi és un fet que no s’escapa a l’acció dels òrgans de control. En aquest sentit, la col·laboració entre ells es fa més necessària que mai per a gestionar de manera òptima situacions tan extraordinàries com la que estem vivint. La signatura el passat 27 d’abril d’un protocol de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció -ja previst amb anterioritat a la pandèmia- reforçarà sense dubte el compliment dels objectius d’interés comú de les dues institucions en aquestos moments.  Així, dins del marc normatiu d’aplicació, podran actuar conjuntament en aquells casos en què, mitjançant la col·laboració mútua, puguen augmentar la incidència de les seues activitats respectives en la prevenció del frau i la corrupció.

Celeritat i eficàcia gràcies a la implantació de les TICs

Durant aquest temps de pandèmia s’ha evidenciat també el valor de l'aposta decidida que ve realitzant la Sindicatura de Comptes per la modernització i la implantació de les Tecnologies de la Informació, i que li ha permés afrontar amb celeritat i eficàcia aquesta situació extraordinària, reiterant-se la voluntat de continuar en aquesta línia. També s’ha posat de manifest com la gestió pública té una gran dependència dels sistemes d'informació i les comunicacions, així com la necessitat de mantindre una adequada ciberhigiene i un sòlid sistema de protecció davant dels ciberatacs.

A propòsit de millorar la gestió de la ciberseguretat dels ajuntaments, la Sindicatura ha dut a terme informes d’auditoria dels controls bàsics d’aquesta matèria en els quinze majors consistoris de la Comunitat Valenciana, les conclusions dels quals ha reunit posteriorment en un informe global sobre ciberseguretat publicat el passat 21 de juliol. En aquest terreny, la Sindicatura és capdavantera gràcies a la creació en 2008 de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació (UASI), un referent a nivell estatal en la modernització dels sistemes de control i rendició de comptes i en la vigilància enfront dels ciberatacs.

22 informes, 11 reunions oficials del Consell i satisfacció amb els resultats 

Que la Sindicatura de Comptes ha continuat endavant amb la seua activitat fiscalitzadora ho evidencien els 22 informes publicats a la seua web des del passat 14 de març, entre els què s’inclouen auditories de control intern, de ciberseguretat i també dels acords i resolucions contraris a advertiments dels ajuntaments, així com del Compte General d’Entitats Locals, de la implantació de la comptabilitat analítica en les universitats valencianes, del Compte General de les Corts i una auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme pels ajuntaments. Així, complint amb les mesures decretades i garantint la prevenció i la seguretat de tot el seu personal, per decisió del Consell de la Sindicatura, la institució al complet adoptà des d’aquesta data la modalitat de treball no presencial, a fi d’evitar els desplaçaments per motius laborals i sempre ben coordinats per la Secretaria General.

Amb l’objectiu de continuar avançant en l’elaboració dels informes de fiscalització previstos en el seu Programa Anual d’Actuació de 2020 i aprofitant els recursos telemàtics de què disposa, el Consell de la Sindicatura no ha faltat a les seues convocatòries oficials -11 des què es decretara l’estat d’alarma- ni a altres reunions informals, que continuen seent a través de videoconferència. De la mateixa manera, es continuen realitzant les reunions amb els equips d’auditoria i amb la resta d’equips de treball de l’ens fiscalitzador. L’agenda dels síndics tampoc no s’ha aturat en aquest temps, amb la seua participació en les reunions que tenen lloc habitualment amb la resta d’institucions de control extern de l’estat espanyol, així com en les comissions amb conselleries, les reunions amb altres ens de la Generalitat Valenciana i la participació en taules rodones, debats i cursos.

Els membres del Consell s’han mostrat molt satisfets amb els resultats obtinguts durant aquesta situació extraordinària, en la qual la institució ha continuat operant amb regularitat, ha respost amb agilitat en la implantació de les adaptacions precises, ha continuat desenvolupant les seues activitats i ha aprovat els informes de fiscalització, que s’han publicat puntualment en el seu lloc web. En aquest punt, l’ús avançant de les eines informàtiques de l’auditoria sense papers implantades fa temps per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana han facilitat l’execució de la seua tasca fiscalitzadora en temps i forma.