14 gener 2021 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes bat el seu rècord d’informes durant l’any de la pandèmia

L’ens estatutari ha publicat 64 informes de fiscalització en 2020, molt per damunt d’altres anys.

València, 14 de gener de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha continuat endavant i amb bon ritme la seua activitat fiscalitzadora malgrat les dificultats que ha implicat la pandèmia, com ho evidencia el nombre de treballs de fiscalització: 64 informes publicats en l’any 2020, una xifra que supera àmpliament la d’altres exercicis. Un balanç molt positiu i més tenint en compte els ràpids canvis realitzats en la manera de treballar, així com el fet que durant l’estat d’alarma els ens auditats endarreriren la presentació de documentació i al·legacions.

Un programa complet en un any difícil

Entre els treballs de fiscalització elaborats, tots publicats en el web de la institució, trobem 40 informes d’àmbit local, entre els quals s’hi compten els 18 de fiscalització del control intern i les 16 auditories dels principals controls de ciberseguretat, així com les fiscalitzacions del Compte General de les entitats locals, de la informació contractual del sector públic local valencià, dels acords i resolucions contraris als advertiments dels interventors locals i l’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental als ajuntaments de més de 10.000 habitants, entre d’altres.

A ells s’uneixen 24 informes d’àmbit autonòmic, entre els quals s’hi compten els cinc volums corresponents al Compte General de la Generalitat Valenciana amb els seus 12 informes específics, així com un informe especial sobre la dependència i el seguiment de les recomanacions realitzades al respecte pel Tribunal de Comptes, l’informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes i les auditories sobre els serveis d’extinció d’incendis forestals, la xarxa de centres públics i privats concertats del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com sobre la gestió del servei de depuració d’aigües residuals per l’EPSAR. Pel que fa a la fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, en l’any 2020 s’ha fiscalitzat el control formal del seus comptes i s’ha elaborat un informe sobre l’obligació d’establir-ne un sistema de comptabilitat analítica.

Gràcies a les TICs i l’auditoria sense papers

Aquesta situació extraordinària ha posat de manifest el valor de l'aposta decidida que ve realitzant la Sindicatura de Comptes per la modernització i la implantació de les Tecnologies de la Informació, l’auditoria sense papers i l’administració electrònica, que li han permés afrontar amb celeritat i eficàcia el compliment de les seues funcions amb quasi la totalitat de la seua plantilla realitzant les seues tasques en modalitat de treball no presencial. Així, respectant les mesures decretades i garantint la prevenció i la seguretat de tot el seu personal, el Consell de la Sindicatura va prendre aquesta decisió a fi d’evitar els desplaçaments per motius laborals i sempre ben coordinats per la Secretaria General.

 El repte del control de la gestió pública en plena pandèmia

L’ampliació del seu Programa Anual d’Actuació de 2020 amb un Informe de fiscalització de les ajudes de la Generalitat a treballadors i treballadores a conseqüència de la COVID-19; la publicació d’un nou document tècnic per al Manual de Fiscalització 2020 sobre el tractament dels efectes de la COVID-19 en la memòria dels comptes anuals de 2019; o la signatura d’un protocol de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, són alguns indicatius del ferm compromís de la Sindicatura de Comptes amb en el control de la gestió pública en plena pandèmia. Un moment en el qual s’està demostrant l’especial rellevància que adquireixen les funcions de control que les institucions fiscalitzadores tenen atribuïdes.

En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes ha assumit el repte que aquesta situació planteja posant tots els seus recursos personals i tecnològics al servei de la seua funció. Una tasca de control que no s’ha aturat en cap moment durant 2020 i que fins i tot s’ha vist incrementada.