Corporatiu

Jornada "Enriquiment injust: ús o abús", organitzada per COSITAL i l’Agència Valenciana Antifrau

València, 25 de març de 2021.- Ahir va tindre lloc la jornada Enriquiment injust: ús o abús, organitzada per COSITAL València i l'Agència Valenciana Antifrau (AVAF). Un webinar que comptà amb 126 assistents, entre la plataforma online i el canal de YouTube de l’AVAF, i on es posaren en comú reflexions i propostes de les mesures necessàries per a reconduir la via de l’enriquiment injust a la seua excepcionalitat.

A la jornada va intervindre el síndic de comptes Antonio Mira-Perceval i va ser seguida pels membres del Consell de la Sindicatura i d’altres treballadors de la institució. Junt a Mira-Perceval, hi participaren Patricia Boix, lletrada major del Consell Jurídic Consultiu; Carlos Cubillo, director tècnic del departament primer de la secció d'enjudiciament del Tribunal de Comptes; Teresa Moreo, interventora delegada de la Comunitat Autònoma de Balears, i Jorge García, interventor de l'Ajuntament de Gandia.

Les intervencions i el posterior debat, moderat per Irene Bravo, cap del Servei de prevenció de l’AVAF, varen permetre exposar diferents punts de mira per a minimitzar les irregularitats derivades de les pràctiques abusives i recurrents als expedients de rescabalament per enriquiment injust o del reconeixement extrajudicial de crèdits (REC), en el cas de les entitats locals.  Una situació sobre la qual la Sindicatura de Comptes ha advertit en treballs com l’Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits en l’exercici 2018, elaborat en col·laboració amb el Tribunal de Comptes i publicat al web de la Sindicatura el passat mes de febrer. O en el propi Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat Valenciana de 2019, on s’indica que en 2019  es van aprovar expedients de rescabalament per enriquiment injust en la Generalitat Valenciana per un import conjunt de 1.443 milions d’euros, dels quals 490,4 milions corresponen a despeses d’exercicis anteriors.

En aquest sentit, tal i com assenyalà el síndic de comptes Mira-Perceval, “és vital que s'enfortisca el control intern per a evitar l'abús de la figura d'enriquiment injust”, la qual, en la seua opinió, “es deu a la falta de disciplina pressupostària i de procediments administratius normalitzats". En la seua intervenció, el síndic Mira-Perceval també va recordar que en els últims anys s'ha millorat la disciplina pressupostària després de l'aprovació de la llei de racionalització en les entitats locals. No obstant això, el síndic emplaçà a la necessitat de millorar els procediments per a evitar l'existència d'aquesta mena de despeses i definir una normativa clara respecte a l'enriquiment injust.

Una interessant jornada que comptà amb la presidenta de COSITAL València, Vanesa Felip, per a la seua inauguració i amb el president de l’AVAF, Joan Llinares, en la cloenda, i que ens deixà les següents conclusions generals:

  • En el sector públic, s'acudeix amb major freqüència a aquesta figura en l’àmbit de contractació.
  • Les principals causes del seu abús són la falta de disciplina pressupostària, de procediments administratius normalitzats i de planificació.
  • Amb caràcter general, l'abús de la via de l'enriquiment injust es frenaria aplicant els principis de bona administració i, especialment, el de legalitat. Així, han d'aplicar-se els procediments previstos en les respectives normes sectorials tant per a realitzar l'encàrrec de la prestació com per a compensar a qui l'ha executat (en el cas de contractació, el que es preveu en l'article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic).
  • Altres mecanismes de prevenció adequats per a frenar les pràctiques irregulars passen per l'adequada planificació de la contractació, alineada amb els pressupostos, així com la suficiència, adequació i formació dels recursos humans dels serveis d'intervenció, jurídics i gestors de contractació, sense perjudici de conscienciar de la situació a tota l'organització, i implementar bústies de denúncies.
  • Per a aquells supòsits excepcionals en els quals haja d'acudir-se al REC per enriquiment injust hauria d'articular-se una regulació legal clara del seu procediment, en línia amb les recomanacions de l’Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits en l’exercici 2018, realitzat per la Sindicatura de Comptes en col·laboració amb el Tribunal de Comptes, així com en la recomanació general de l'AVAF. En aquest sentit, Illes Balears compta amb regulació específica.
  • Seria convenient reflexionar sobre l'abast de l'article 28.2e) del RD 424/2017 de Control intern per a la seguretat jurídica i acomodament a les funcions de la intervenció.
  • Haurien d'articular-se mecanismes que permeten dirimir possibles responsabilitats de les autoritats, personal al servei de les Administracions Públiques i empreses públiques i privades que accepten i realitzen els encàrrecs al marge de la legalitat. Quant a les primeres, destaca la responsabilitat comptable, compatible amb les de tipus disciplinari, administratiu de la legislació de transparència i penal. Sempre tenint present les dificultats de gestió, especialment en ajuntaments amb pocs mitjans.

La jornada al complet està disponible en YouTube, a aquest enllaç