15 febrer 2023 Informes

Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes. Exercici 2021 

València, 15 de febrer de 2023.- En atenció a l’Acord de la Mesa de les Corts de 4 de maig de 2021, la Sindicatura de Comptes ha elaborat un Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes de l’exercici 2021.

Pel que fa a l’auditoria financera, l’Informe expressa una opinió favorable amb quatre excepcions:

  • Inadequat tractament comptable del reintegrament del romanent de tresoreria. La comptabilització del reintegrament a la Generalitat dels romanents de tresoreria no aplicats en l’àmbit economicopatrimonial suposa, entre altres efectes i pel que fa als comptes anuals de l’exercici 2021, que el passiu del balanç a 31 de desembre d’aquest any estiga infravalorat en 1.694.747 euros.
  • Inadequada aplicació de la norma de reconeixement i valoració 6a del Pla General de Comptabilitat Pública. El contracte formalitzat en 2021 que té per objecte els serveis gestionats d’impressió, còpia i escaneig en modalitat de pagament per ús, amb una duració de cinc anys, no està adequadament comptabilitzat i l’efecte més significatiu és que l’actiu i el passiu del balanç a 31 de desembre de 2021 estan infravalorats en 232.570 euros.
  • Limitació a l’abast en l’immobilitzat no financer. Les Corts no disposen d’un registre actualitzat que reculla la valoració de l’immobilitzat no financer, així com les diverses circumstàncies que puguen produir-se en els seus actius. Aquesta situació representa una limitació a l’abast de la nostra auditoria, per la qual cosa no podem opinar sobre la composició, ubicació i valoració dels elements que puguen integrar els epígrafs d’immobilitzat no financer del balanç a 31 de desembre de 2021.
  • Limitació a l’abast en les subvencions als grups parlamentaris. Es tracta d’una limitació a l’abast referida a la auditoria financera (no a la de legalitat) dels comptes anuals de les Corts. En aquest sentit, cal recordar que la Sindicatura no fiscalitza els comptes dels grups parlamentaris, sinó els comptes de les Corts, que inclouen subvencions als grups per import de 3.916.528 euros durant 2021. L’informe indica també que, seguint les recomanacions d’informes anteriors de la Sindicatura, les Corts han aprovat, per mitjà de l’Acord de la Mesa de les Corts 1284/X, de 2 de març de 2021, les Normes reguladores de la comptabilitat i control de les subvencions assignades als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Aquestes normes introdueixen el control intern a les subvencions assignades per les Corts als grups parlamentaris, que serà realitzat per la Intervenció de les Corts en la modalitat de control financer, la qual cosa representa un pas molt important per part de la institució quant a la transparència dels parlaments espanyols. La disposició final segona de les normes abans esmentades preveu que la seua aplicació s’iniciarà en l’exercici 2022. En conseqüència, durant l’exercici 2021 es manté la situació assenyalada en els informes de 2019 i 2020; és a dir, que els expedients de la major part d’aquestes subvencions no disposen de la documentació necessària que ens permeta obtindre evidència d’auditoria suficient i adequada per a determinar, entre altres qüestions, si existeix un possible dret de cobrament de les Corts en concepte de subvencions concedides no justificades. Aquesta  limitació a l’abast no afecta les subvencions per a diputats no adscrits, aparcament i assistents personals, que sí que estan subjectes al control intern de les Corts.

En la revisió del compliment de la legalitat es comenten els incompliments observats en dos expedients de contractació i l’existència de pagaments que superen el termini màxim legal.

L’Informe inclou tres recomanacions com a resultat de la fiscalització efectuada de l’exercici 2021:

  • Justificar, en la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2022, les raons que motiven el canvi de criteri en la comptabilització del reintegrament del romanent de tresoreria, i el seu efecte en termes de comparabilitat.
  • Calcular i comptabilitzar les dotacions a l’amortització dels béns en situació d’arrendament financer.
  • Incloure determinats aspectes per a millorar la normativa interna reguladora dels fons de caixa fixa i pagaments a justificar.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes. Exercici 2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.