23 juny 2021 Informes

Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020

València, 23 de juny de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe especial d'auditoria de les ajudes atorgades per la Generalitat a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19. Les ajudes auditades, regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020, formen part de les mesures urgents adoptades per la Generalitat per a reduir els efectes negatius de la declaració de l’estat d’alarma degut a la pandèmia.

Per la seua part, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (CESSPCT) va tramitar entre l’1 de març i l’1 de desembre de 2020 un total de 70.508 ERTO de tota classe que han afectat 481.615 treballadors. D’aquests, un total de 64.809 ERTO es van sol·licitar en el període cobert pel Decret 54/2020, entre el 14 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, i van afectar 398.648 treballadors.

Quant als beneficiaris màxims possibles de les ajudes auditades, són 200.000 i cada un rebria 150 euros amb el límit global de 30 milions d’euros. Tenien prioritat les persones les bases de cotització de les quals foren inferiors i fins al 31 de gener de 2021 es van concedir les ajudes a 199.503 persones.

Cal dir que la crisi sanitària, social i econòmica provocada per l’epidèmia de COVID-19 ha posat el focus de l’interés públic en la gestió que les administracions públiques estan realitzant per a reduir els seus efectes negatius. En aquest sentit, la Generalitat mai havia processat unes ajudes tan massives en un termini de temps inicialment previst molt curt (l’objectiu era pagar-les en tres mesos) i sense fiscalització prèvia. Això comportava un risc important que la Sindicatura va considerar necessari atendre i, per a això, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar realitzar un informe d’auditoria sobre aquestes ajudes.

Com que la gestió de l’ajuda s’ha realitzat fonamentalment per mitjà de comprovacions i encreuaments de bases de dades tant de la Generalitat com del SEPE estatal, gran part de la fiscalització s’ha efectuat per mitjà de l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades pròpies de la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI). A més, hem coordinat el nostre treball amb la Viceintervenció General de Control Financer (VGCF) de la Intervenció General de la Generalitat, amb la finalitat d’optimitzar els recursos aplicats a la fiscalització de les ajudes, i hem compartit els resultats, que hem recollit en sengles informes d’auditoria emesos per a cada institució.

A continuació, exposem un resum de las conclusions de l’auditoria elaborada i de les recomanacions que ha realitzat la Sindicatura de Comptes al respecte, les quals poden consultar-se al complet en l’enllaç a l’informe especial situat al final d’aquest resum.  

Conclusions

Hem patit limitacions en l’execució del treball perquè no hem pogut verificar la integritat, exactitud i completesa de les bases de dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), ni hem disposat d’informació completa sobre aquestes bases de dades o sobre les incoherències en les dades d’aquesta base de dades respecte d’altres amb informació relacionada.

Tampoc hem pogut verificar alguns requisits dels establits en el decret per a les ajudes perquè no teníem disponible la informació sobre ERTO sol·licitats en altres comunitats autònomes corresponents a centres de treball en la Comunitat Valenciana.

La comprovació del compliment dels requisits establits en la normativa per a la concessió de les ajudes realitzada per l’òrgan gestor tan sols ha resultat factible confiant exclusivament en la fiabilitat de la informació facilitada pel SEPE. A pesar de les dificultats, innegables, per a processar les ajudes tal com estaven dissenyades en les seues normes reguladores, podrien haver-se establit controls addicionals per a garantir que es complien els requisits previstos en la normativa.

Encara que la resposta de suport per al col·lectiu afectat per la pandèmia de la COVID-19 va ser ràpida en tractar-se d’ajudes urgents (el decret de les ajudes es va publicar el 30 d’abril de 2020), la seua tramitació no ho ha sigut. En la mateixa normativa s’establia un termini per a la resolució de tres mesos (30 de juliol de 2020) que no s’ha complit. No obstant això, en finalitzar l’exercici 2020 s’havien resolt i pagat el 98,7% dels 30 milions d’euros destinats a aquest efecte.

Recomanacions

Com a resultat del treball realitzat, efectuem una sèrie de recomanacions perquè es tinguen en compte en posteriors convocatòries d’ajudes i se n’agilite la gestió al mateix temps que se’n garanteix el control. Entre aquestes:

-D’ara en avant s’han d’elaborar i aprovar procediments detallats de gestió de les subvencions en què es concrete la manera de comprovar i aplicar els requisits establits per la normativa que en regula la tramitació.

-Recomanem que tota la informació aplegada en els expedients administratius s’emmagatzeme en les bases de dades estructurades de les aplicacions utilitzades per a la gestió d’aquests expedients, perquè es puga utilitzar en altres procediments relacionats, amb les degudes mesures de protecció de les dades personals.

-Recomanem que en la tramitació de subvencions massives en què s’utilitzen bases de dades d’altres ens públics (com el SEPE) es validen els fitxers d’informació utilitzats, i que se’n verifique la integritat i completesa de manera prèvia al seu ús.


Per a vore l’informe complet, faça clic ací.

 

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.