15 juny 2023 Informes

Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2019-2021

València, 15 de juny de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Torrevella consistent en una revisió del seu entorn de control durant els exercicis 2019 a 2021.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament de Torrevella ha obtingut 34.583 punts, que suposen un 69,2% de la puntuació màxima possible i un nivell de risc mitjà. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió de l’entorn de control.


 Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible i nivell de risc


No obstant això, com a resultat de la revisió efectuada s’han observat 25 deficiències significatives sobre l’entorn de control, que representen un risc per a la mateixa organització administrativa i el seu grau de transparència, la fiabilitat de la informació economicofinancera, el compliment de la normativa aplicable, la protecció dels actius i el mateix control intern exercit per la Intervenció.

Pel que fa a la ciberseguretat, la revisió s’ha centrat en l’anàlisi de la situació dels huit controls bàsics de ciberseguretat en relació amb les aplicacions i sistemes que suporten el procés comptable-pressupostari i altres sistemes d’interés general. Aquest treball l’ha realitzat, per raons d’especialització i eficiència, la nostra Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI), i ha donat lloc a l’emissió de l’informe corresponent, que es pot veure en el web de la Sindicatura de Comptes (sindicom.gva.es): Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrevella de l’any 2019. Situació a 31 de desembre de 2021.

La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades i de les quals destaquem les següents: elaborar un reglament orgànic, com també un organigrama actualitzat de l’entitat i manuals de procediments que incloguen les funcions i responsabilitats del personal assignat a les diferents àrees; que s’adopten altres mesures específiques de prevenció contra el frau o corrupció al llarg de la tramitació dels expedients de contractació; millorar l’entorn de control de la subàrea de comptabilitat, registrant els fets econòmics d’acord amb els principis comptables d’aplicació; estimar el cost i el finançament del manteniment de les inversions i que la Intervenció no participe en la gestió econòmica de l’entitat, perquè hi haja així una segregació adequada de funcions.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització sobre l’entorn decontrol de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2019-2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.