21 juny 2022 Informes

Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Elda. Exercicis 2019-2021

València, 21 de juny de 2022.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament d’Elda consistent en una revisió del seu entorn de control durant els exercicis 2019 a 2021.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament d’Elda ha obtingut 44.018 punts, que representen un 88,0% de la puntuació màxima possible i un nivell de risc baix. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió de l’entorn de control.


Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible


No obstant això, com a resultat de la revisió efectuada s’han observat 17 deficiències significatives sobre l’entorn de control, que representen un risc per a la mateixa organització administrativa i el seu grau de transparència, la fiabilitat de la informació economicofinancera, el compliment de la normativa aplicable, la protecció dels actius i el propi control intern exercit per Intervenció.

Pel que fa a la ciberseguretat, la revisió s’ha centrat en l’anàlisi de la situació dels huit controls bàsics de ciberseguretat en relació amb les aplicacions i sistemes que suporten el procés comptable-pressupostari i altres sistemes d’interés general. Aquest treball l’ha realitzat, per raons d’especialització i eficiència, la nostra Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI), i ha donat lloc a l’emissió de l’informe corresponent, que es pot veure en el web de la Sindicatura de Comptes (sindicom.gva.es): Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Elda de l’any 2020. Situació a 31 de desembre de 2021.


Recomanacions

La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades i de les quals destaquem les següents: elaborar un reglament orgànic i manuals de procediments que incloguen les funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea de contractació i compres; fixar unes hores mínimes anuals de formació en l’àrea de personal i incorporar en els expedients de personal els cursos realitzats; que s’adopten mesures específiques de prevenció contra el frau o corrupció al llarg de la tramitació dels expedients de contractació; amb la finalitat de millorar l’organització de la subàrea de gestió tributària, es recomana incloure en el procés de gestió de tributs la comprovació de les variacions entre els padrons de l’exercici corrent i de l’anterior, com també que l’aplicació informàtica distingisca entre recaptació voluntària i recaptació executiva; elaborar un pla d’inversions realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament; utilitzar la Plataforma de Rendició de Comptes abans d’aprovar el compte general per a comprovar la coherència dels estats comptables i que la Intervenció no participe en la gestió econòmica de l’entitat, perquè hi haja així una segregació de funcions adequada.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització sobre l'entorn de control de l'Ajuntament d'Elda. Exercicis 2019-2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.