Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019

València, 23 de març de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització a l’Ajuntament de Montcada consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 67 deficiències significatives, 16 de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. Del conjunt de deficiències, destaca la falta de control de diversos comptes bancaris i l’absència d’un pla de disposició de fons. És rellevant també que el Ple no ha verificat les rectificacions anuals de l’inventari de l’Ajuntament des del 31 de desembre de 2016, i no s’ha realitzat la comprovació en l’última renovació de la corporació al juny de 2019. A més, els ens dependents no disposen d’un inventari.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament de Montcada ha obtingut 25.520 punts, que representen un 51,0% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió del control intern.


Gràfic.         Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

 

La Sindicatura de Comptes ha efectuat cinc recomanacions al consistori de Montcada: elaborar manuals de funcions de les diferents unitats administratives; adoptar determinades mesures per a la gestió de la comptabilitat; elaborar un pla d’inversions realista; efectuar una segregació de funcions entre la intervenció i la gestió econòmica; i dur a la pràctica una sèrie de mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.


Per a veure l’informe complet, feu clic ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.