29 juliol 2020 Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Llíria. Exercicis 2017-2019

València, 29 de juliol de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Llíria consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 32 deficiències significatives, nou de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. És rellevant també que l’Ajuntament disposa d’un inventari aprovat, però aquest no inclou tots els seus béns ni està actualitzat. També incompleix, en la concessió, l’obligació de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions i no disposa dels llibres d’actes dels òrgans col·legiats, encara que hi ha actes signades electrònicament.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament ha obtingut 38.627 punts, que representen un 77,3% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en les quals s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic    Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

La Sindicatura de Comptes ha efectuat quatre recomanacions al consistori de Llíria: elaborar un organigrama i manuals de funcions de les diferents unitats administratives; elaborar un pla d’inversions, que ha de ser realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament, estimant el cost i el finançament del manteniment de les inversions; que la Intervenció no participe en la gestió econòmica de l’entitat, i portar a la pràctica les mesures que es recullen en l’apèndix 7 d’aquest informe per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic. En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia de COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, mantindre un sistema de protecció sòlid davant d’aquests i una ciberhigiene adequada siga més necessari que mai.


Per a veure l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.