24 setembre 2020 Notícies

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Ibi. Exercicis 2017-2019

València, 24 de setembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament d’Ibi consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 38 deficiències significatives, tretze de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. És rellevant també que l’Ajuntament disposa d’un inventari aprovat, però no està actualitzat.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament ha obtingut 35.651 punts, que suposen un 71,3% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic.         Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible


La Sindicatura de Comptes ha efectuat sis recomanacions al consistori d’Ibi: elaborar un reglament orgànic, un organigrama i manuals de funcions de les diferents unitats administratives; realitzar arquejos mensuals i que aquests estiguen suportats amb conciliacions bancàries; que la comptabilitat siga objecte d’una atenció especial amb la finalitat que es registren els fets econòmics d’acord amb els principis comptables que hi són aplicables; elaborar un pla d’inversions realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament, estimant el cost i el finançament del manteniment de les inversions; que la Intervenció no participe en la gestió econòmica de l’entitat; i dur a la pràctica les mesures que es recullen en l’apèndix 7 d’aquest informe per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.

En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia de la COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, mantindre un sistema sòlid de protecció davant seu i una ciberhigiene adequada siga més necessari que mai.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací.


Nota: Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.