30 juliol 2020 Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. Exercicis 2017-2019

València, 30 de juliol de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El resultat del treball efectuat ha posat de manifest 27 deficiències significatives, set de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. Del total de les deficiències destaquen l’absència d’actualització de l’inventari i de la seua comprovació quan es renova la corporació; la falta d’acreditació per mitjà de certificat de l’àrea corresponent que la documentació dels expedients de contractes i modificats es completa; i l’absència de fiscalització de la justificació de les subvencions.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament ha obtingut 40.129 punts, que representen un 80,3% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en les quals s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic.         Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

La Sindicatura de Comptes ha efectuat cinc recomanacions al consistori de Riba-roja de Túria: elaborar un organigrama actualitzat de l’entitat; realitzar arquejos i conciliacions almenys amb una periodicitat trimestral; estimar el cost i el finançament del manteniment de les inversions; efectuar una segregació de funcions entre intervenció i gestió; i portar a la pràctica una sèrie de mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.

En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia de COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la dependència total que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, mantindre un sistema de protecció sòlid davant d’aquests i una ciberhigiene adequada siga més necessari que mai.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.