8 setembre 2020 Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada. Exercicis 2017-2019

València, 8 de setembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Pilar de la Horadada consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 37 deficiències significatives, de les quals set es refereixen a l’entorn tecnològic. És rellevant també que l’Ajuntament disposa d’un inventari aprovat, però no està actualitzat i tampoc inclou els béns mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic. Destaca també la falta de control en la gestió de les subvencions, especialment de la seua justificació.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament ha obtingut 33.647 punts, que representen un 67,3% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en les quals s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic.         Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

 

La Sindicatura de Comptes ha efectuat cinc recomanacions al consistori de Pilar de la Horadada: elaborar manuals de funcions de les diferents unitats administratives; recollir en el perfil de contractant els continguts de caràcter voluntari; la comptabilitat ha de ser objecte d’una atenció especial amb la finalitat que s’hi registren els fets econòmics d’acord amb els principis comptables que són aplicables; elaborar un pla d’inversions, que ha de ser realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament, estimant el cost i el finançament del manteniment de les inversions, i portar a la pràctica les mesures que es recullen en l’apèndix 7 d’aquest informe per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.

En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia de COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, mantindre un sistema sòlid de protecció davant d’aquests i una ciberhigiene adequada siga més necessari que mai.


Per a veure l’informe complet, feu clic ací.


 NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball realitzat.