12 gener 2021 Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Paiporta. Exercicis 2017-2019

València, 12 de gener de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Paiporta consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 26 deficiències significatives, dues de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. Del conjunt de deficiències, és rellevant que el Ple no ha verificat la comprovació de l’inventari en l’última renovació de la corporació i que es va posar en coneixement del Tribunal de Comptes l’existència de 173.116 euros de subvencions concedides pendents de justificar en què havia vençut el termini per a fer-ho, sense que s’haguera exigit el reintegrament o imposat la sanció corresponent. Durant el període d’al·legacions del nostre informe i per requeriment del Tribunal de Comptes, s’informa que l’import actual de subvencions concedides pendents de justificar ascendeix a 100.869 euros i s’acredita que totes les ajudes superiors a mil euros que estaven pendents de justificar es troben justificades.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament ha obtingut 40.362 punts, que suposen un 80,7% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en les quals s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic.     Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible


La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades i de les quals destaquem les següents: elaborar un reglament orgànic, així com un organigrama actualitzat de l’entitat i manuals de funcions de les diferents unitats administratives; confeccionar un pla d’inversions realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament, i portar a la pràctica les mesures que es recullen en l’apèndix 7 de l’Informe per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.

En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia del COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, siga més necessari que mai mantindre davant seu un sistema de protecció sòlid i una ciberhigiene adequada.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.