10 novembre 2020 Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Mutxamel. Exercicis 2017-2019

València, 10 de novembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Mutxamel consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 48 deficiències significatives, de les quals 16 es refereixen a l’entorn tecnològic. És rellevant també que l’Ajuntament disposa d’un inventari aprovat però que no està actualitzat, per la qual cosa el Ple no ha verificat les rectificacions anuals. Addicionalment, la societat dependent no disposa d’un inventari aprovat que incloga tots els béns. També incompleix, tant en les convocatòries com en la concessió de subvencions, l’obligació de subministrar la informació a la Base de dades Nacional de Subvencions.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament ha obtingut 33.902 punts, que suposen un 67,8% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic.         Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

 

La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades i de les quals destaquem les següents: elaborar un reglament orgànic, un organigrama actualitzat i manuals de funcions de les diferents unitats administratives; elaborar un pla d’inversions realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament, estimant el cost i el finançament del manteniment de les inversions; que la Intervenció no participe en la gestió econòmica de l’entitat, i portar a la pràctica les mesures que es recullen en l’apèndix 7 d’aquest informe per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.

En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia del COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, siga més necessari que mai mantindre davant seu un sistema de protecció sòlid i una ciberhigiene adequada.

 

Per a vore l'informe complet, feu clic ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.