23 febrer 2021 Informes

Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Ingressos per transport de viatgers i tresoreria. Exercici 2019

València, 23 de febrer de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha auditat els epígrafs d’ingressos per transport de viatgers i de tresoreria inclosos en els comptes anuals de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU (EMT) de l’exercici 2019. L’informe d’auditoria financera expressa una opinió amb una excepció, relativa al fet que la memòria de l’EMT de l’exercici 2019 no conté tota la informació suficient i adequada sobre el frau de 4.040.898 euros. Aquesta informació la detalla la Sindicatura en l’apartat 4.1 de l’Informe.

En l’apartat 2 de l’Informe s’assenyala que el Ple de l’Ajuntament de València té la responsabilitat d’impulsar en l’EMT la implementació d’un adequat sistema de control intern, i que el Consell d’Administració és l’òrgan responsable que hi haja uns controls interns adequats i, en particular, de la seguretat dels sistemes d’informació i les comunicacions.

Les conclusions sobre la revisió del control intern figuren en l’apartat 5 de l’Informe, en el qual s’indica que la Sindicatura de Comptes ha observat que, durant l’exercici 2019, hi havia en l’EMT deficiències significatives i debilitats materials en el sistema de control intern, entre les quals cal esmentar les següents:

  • L’EMT no disposava de procediments escrits i aprovats pels òrgans de govern i administració de la societat sobre els processos de gestió i control de les activitats d’ingressos per transport de viatgers i de tresoreria.
  • Les tasques de validació de les factures i de revisió i aprovació de les ordres de pagament no s’acreditaven adequadament.
  • El control dels moviments en comptes bancaris amb les dades comptables no es realitzava amb una periodicitat raonable.
  • No hi havia controls adequats per a assegurar la integritat i autenticitat de la informació del fitxer XML amb les ordres de pagament que es tramiten a la banca en línia.

L’Informe inclou nou recomanacions, entre les quals cal destacar:

  • Elaborar procediments escrits de la gestió i control dels ingressos per transport de viatgers i de la tresoreria.
  • Millorar la gestió de drets d’accés a l’aplicació de recaptació CTI i els controls del registre que recullen les modificacions realitzades en les tarifes.
  • Elaborar un document de control per a l’adequada validació de les factures.
  • Assegurar la integritat i autenticitat de la informació del fitxer XML amb les ordres de pagament que es tramiten a la banca en línia, restringint l’accés exclusivament a les persones encarregades de la seua elaboració, supervisió i autorització.

Per a vore l'informe complet, feu clic ací

 

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.