25 febrer 2021 Informes

Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018

València, 25 de febrer de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l'exercici 2018 del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1, conegut com el Consorci Palància Belcaire, la denominació anterior del qual era Consorci per a l’Execució del Pla Zonal III i VIII, Àrea de Gestió 2. L'esmentat consorci engloba una planta de tractament i un abocador de residus a Algímia d’Alfara (València) i un abocador previst a la Vall d’Uixó (Castelló), a més de 9 ecoparcs fixos i 5 mòbils. 

El treball ha consistit en una auditoria financera de seguretat raonable dels comptes anuals de l’exercici 2018 i a més s’han formulat conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades. En l'informe d’auditoria financera s'emet una opinió favorable amb quatre excepcions, entre les quals destaca l’existència de deutes no comptabilitzats en el balanç per informe de 3,1 milions d’euros.

En la fiscalització de compliment de legalitat destaquen els incompliments següents:

1.    El Consorci no ha modificat els seus estatuts com exigeix la Llei 40/2015 per a determinar l’Administració a la qual s’adscriu. Aquest incompliment suposa una indeterminació del seu règim jurídic, pressupostari, comptable i de control.

2.    En 2018 el detall del nombre i retribucions del personal col·laborador de la Diputació de Castelló no es recull clarament en un acord regulador i almenys 11 dels 15 perceptors excedeixen els límits previstos en la llei d’incompatibilitats, considerant la seua retribució en la Diputació, sense que hi haja una autorització individual i expressa. 

3.    La taxa fixa acordada els últims exercicis no cobreix totes les despeses i el Consorci ha acordat un increment del 19,6% per a passar de 66,4 euros en 2019 a 79,3 euros en 2020.

4.    En la fiscalització del contracte d’obra pública per a l’execució de les instal·lacions de tractament i les seues modificacions successives és rellevant: 

-        L’oferta adjudicatària planteja un cànon conjunt de valorització i eliminació no previsten el plec i suposa el cost més elevat de gestió d’ecoparcs. S’adjudica el contracte a una oferta que planteja el doble de capacitat de la prevista en els plecs. L’oferta econòmica solament es pondera un 30%. El concessionari no assumeix risc d’explotació, atés que percep major preu quan es tracten menys tones.

-        No es recull en l’acta de recepció de la planta i abocador d’Algímia de 2011 l’import de les instal·lacions executades ni consta acta de recepció dels ecoparcs amb les inversions previstes (2,9 milions i 1,1 milions per a la informatització).

-        Dels 38,6 milions d’inversions previstes, se n’executen 35 (incloent-hi el futur abocador de la Vall d’Uixó). No s’executa la planta de la Vall d’Uixó el cost previst dela qual era de 15 milions d’euros i els sobrecostos de les instal·lacions d’Algímia d’Alfara i el futur abocador de la Vall d’Uixó absorbeixen el pressupost d’aquesta planta.

-        El primer modificat substitueix l’execució de 59 ecoparcs fixos per 5 ecoparcs mòbils, amb una reducció de la facturació anual de només un 6,6%.

-        El segon modificat canvia la fórmula de càlcul del preu per tona de cada residu, incloent-hi una part fixa i variable. Aquesta fórmula representa un preu equivalent, si bé les instal·lacions executades són inferiors a les previstes.

-        No s’ha formalitzat cap de les modificacions realitzades i en 2018 s’acorda u najornament del cànon de matèria orgànica selectiva meritat entre 2011 i 2015 expressament prohibit en la legislació contractual.

5.    Quant a la gestió de voluminosos i RCD, hauria d’haver-se tramitat l’expedient de contractació oportú, després de la resolució del contracte amb la concessionària anterior.


Informació addicional:

El Consorci es constitueix en 2002 per a gestionar el tractament i l’eliminació de residus d e56 municipis de tres comarques –el Camp de Morvedre a València i l’Alt Palànciai la Plana Baixa a Castelló (vegeu annex I)–, ja que la recollida és competència municipal. L’òrgan plenari, la Junta de Govern, està integrat per la Generalitat (20% de vots), la Diputació Provincial de València i la de Castelló (10% cada una) i els municipis consorciats (60% dels vots). 

El Consorci opta per una gestió indirecta i tramita dos concursos, un per al tractament de residus urbans que suposa l’execució de plantes i abocadors i un altre per al tractament de voluminosos (mobles i matalassos) i residus domiciliaris de construcció (enderrocs).

El contracte de concessió d’obra pública de les instal·lacions de tractament de residus se signa en 2005 per un termini de 20 anys. S’estima una inversió de 38,6 milions d’euros en dues plantes i dos abocadors contigus, amb una capacitat cada un de 120.000 tones anuals. El Pla Zonal de 2002 preveia l’execució d’una sola plantai abocador de 120.000 tones de capacitat anual. 

De les dues instal·lacions previstes solament se n’ha executat una, la planta i abocador d’Algímia d’Alfara, que estan en marxa des de 2011. Està prevista l’execució d’un abocador a la Vall d’Uixó i s’ha desestimat executar la planta de tractament prevista en aquesta localització, davant l’excés de capacitat de la instal·lació ja executada.

El contracte per a la gestió de residus de construcció domiciliaris (RCD) i voluminosos s’adjudica en 2004 per un termini de 20 anys, si bé el Consorci resol aquest contracte en 2018 per incompliments del contractista i al tancament de 2018 tots els residus són tractats per la concessionària de les instal·lacions de tractament de residus urbans, per encàrrec del CPB.

El Consorci es finança fonamentalment amb la taxa de valorització i eliminació acordada per ordenança local (11,7 milions de drets reconeguts en 2018), que es cobra dels contribuents i que és un import fix independentment del volum de residus generats. En 2018, a més, s’han tractat residus per import d’1,7 milions d’euros procedents d’un altre Consorci, el V-5, que no disposa de planta.

En 2018, la principal despesa del Consorci es paga a la concessionària de les plantes, en concepte de cànons de tractament i cost de gestió d’ecoparcs, al voltant de 10,4 milions d’euros, així com despeses de voluminosos i RCD per aproximadament 0,9 milions d’euros anuals. Li segueixen les despeses de la recaptació delegadaen les diputacions, de prop de 0,3 milions anuals. 

En 2018 el Consorci no disposa de personal propi, 15 persones de la Diputació de Castelló col·laboren en diverses tasques administratives i la gerència és compartida amb el Consorci C1.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací.


NOTA:

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.