17 novembre 2020 Informes

Informe de fiscalització del Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici 2019

València, 17 de novembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat el compliment de la legalitat vigent durant 2019 en matèria de contractació per part del CHGUV. L’Informe conté una opinió desfavorable fonamentada en els incompliments significatius observats, entre els quals podem destacar els següents:

 1. Hi ha importants debilitats de control intern que suposen elements significatius de risc en l’activitat contractual del CHGUV.
 2. El CHGUV realitza una significativa activitat contractual prescindint de la tramitació prèvia dels preceptius expedients de contractació. En conseqüència, no s’han atés els principis i normes que regulen la contractació pública.
 3. La insuficiència pressupostària del CHGUV ocasiona que es realitze un volum molt important de despeses sense consignació pressupostària. A més de l’incompliment de la normativa de contractació, es produeix també el de la normativa pressupostària.
 4. No es realitza la fiscalització prèvia dels expedients de contractació, ja que el CHGUV no disposa de servei de fiscalització ni de control intern.
 5. No es prenen les mesures adequades per a detectar i solucionar els possibles conflictes d’interessos de tot el personal que participa en el procés de licitació.
 6. En set dels expedients revisats no s’han respectat els terminis de compliment dels contractes sense que conste que s’hagen estudiat les causes del retard i l’eventual imposició de penalitats.
 7. En dos dels expedients revisats no consta que el contractista haja aportat la documentació acreditativa del compliment de les condicions especials.
 8. En els contractes menors no consta la comprovació de les condicions d’aptitud per a contractar. Els informes de necessitat es realitzen amb posterioritat a la sol·licitud d’ofertes i sense calcular el valor estimat del contracte.

Com a resultat del control formal dels comptes anuals de l’exercici 2019, hem de destacar que aquests comptes reflecteixen un desequilibri economicofinancer, motivat per les pèrdues continuades derivades de la recurrent insuficiència financera i pressupostària per a fer front a les despeses de la seua activitat. També que la informació de la memòria relativa a l’efecte de la pandèmia sanitària ocasionada per la COVID-19 és insuficient pel que fa a l’activitat de contractació.

L’Informe inclou quatre recomanacions per a millorar la gestió contractual del CHGUV:

 1. Les resolucions d’adjudicació han d’incorporar els informes tècnics en què es basa la seua motivació.
 2. La fórmula per a valorar les ofertes econòmiques ha de garantir la ponderació formalment assignada al criteri preu.
 3. Adoptar els mecanismes necessaris per a l’aplicació efectiva de la delegació de competències.
 4. Per als contractes menors, sol·licitar tres ofertes abans de l’adjudicació.

Hem realitzat també un seguiment de les incidències contingudes en els informes de control formal dels dos últims exercicis, així com de les recomanacions de l’informe de 2016. Com a resum general, podem concloure que, de les 28 recomanacions que figuraven en l’informe de 2016, el CHGUV n’ha implantat totalment dos i parcialment onze, i té pendent d’implantar-ne quinze.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.