11 de juliol 2023 Informes

Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2021

València, 11 de juliol de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització del compte general de les entitats locals del exercici 2021. Aquest treball proporciona una visió global del sector públic local de la Comunitat Valenciana, segons el compte general de l'any esmentat. En concret, sobre la seua composició, compliment del cicle pressupostari, qualitat dels comptes retuts, agregats i evolució de les magnituds pressupostàries i financeropatrimonials.

Els comptes estan disponibles per als ciutadans en el portal www.rendiciondecuentas.es, compartit amb el Tribunal de Comptes i la majoria dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Així mateix, la informació pressupostària i financera del sector públic local valencià, corresponent a cadascun dels ens locals i a les seues entitats dependents, es pot consultar en el lloc web de la Sindicatura de Comptes.

Conclusions

El 78% de les entitats locals va retre el compte general de l’exercici 2021 dins del termini legal, un percentatge similar al del compte general de l’exercici 2020 (79%). Fins a la data d’agregació dels comptes (31 de desembre de 2022), aquest nombre va ascendir al 97% del total, el mateix percentatge que en la rendició de l’exercici 2020.

A 31 de desembre de 2022, 17 entitats locals no havien presentat el compte general de 2021. D’aquesta xifra, sis entitats corresponien a municipis. Amb posterioritat, fins al 31 de març de 2023, van presentar el compte cinc entitats. La falta de presentació dels comptes és un incompliment molt greu d’una obligació essencial de qui gestiona fons públics.

La Sindicatura ha mantingut una actitud proactiva amb vista a l’obtenció dels comptes, efectuant els recordatoris i requeriments habituals. El nombre d’entitats que no compleixen l’obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, encara que s’ha d’aspirar que es reduïsquen a zero. A això pot contribuir, tal com esmenta l’Informe, la impossibilitat de percebre subvencions de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes a la Sindicatura.

Quant a les obligacions derivades de l’execució del cicle pressupostari, l’Informe posa de manifest un rellevant incompliment dels terminis, ja que la gran majoria de les entitats locals no va aprovar el seu pressupost dins del termini legal (77%), i és rellevant també la vulneració dels terminis d’aprovació de la liquidació del pressupost (25%) i del compte general (24%).

En la revisió dels comptes s’ha verificat que les incidències pressupostàries més freqüents són l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, un resultat pressupostari ajustat negatiu i la falta d’estimació de l’import de dubtós cobrament en la determinació del romanent de tresoreria.

La Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, i reflecteix d’aquesta manera una informació homogènia. El resultat pressupostari agregat de l’exercici 2021 va ser positiu en tots els tipus d’entitat, igual que va ocórrer en el període 2018-2020. En conjunt, el resultat pressupostari ajustat ha experimentat una millora del 2,3% respecte a 2020.

La variació del romanent en termes globals ha obtingut un increment del 10,9%, seguint la tendència positiva dels últims anys. El 63,3% de les entitats analitzades ha millorat el romanent de tresoreria en 2021.

Una altra magnitud que reflecteix la millora del sector local de la Comunitat Valenciana és la reducció de l’endeutament, suma dels deutes a curt i a llarg termini, en disminuir en 2021 la dependència d’aquesta font de finançament per al conjunt d’entitats locals en un 5,7%.

L’evolució del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, en termes homogenis, evidencia que aquestes operacions han disminuït en 2021 un 3,8% per al conjunt d’entitats locals. La variació ha sigut diferent per tipus d’entitat, en què destaca per la importància quantitativa el decrement en els municipis i províncies i l’increment produït en els consorcis. Cal destacar les mesures extraordinàries de finançament aprovades en els últims exercicis per a la reducció d’aquest tipus de despeses, en obligar les entitats locals a destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si fora menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior.

Recomanacions

Finalment, l’Informe reitera les recomanacions d’exercicis anteriors assenyalant la necessitat del compliment del cicle pressupostari, la potenciació del control intern i l’adopció de les mesures necessàries per a esmenar les anomalies que es posen de manifest. I afig que hauria de revisar-se l’estructura del sector públic local empresarial de manera que la creació i actuació d’aquestes entitats responga, de manera efectiva, a raons de millora de la gestió pública, eficiència i sostenibilitat financera. Així mateix, s’incideix en l’existència d’uns controls eficaços de ciberseguretat com un element essencial per a la prestació de serveis públics en una administració tecnològicament avançada.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat..