21 desembre 2021 Informes

Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2020

València, 21 de desembre de 2021.- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha elaborat un informe de fiscalització de l'exercici 2020 de la societat mercantil Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA), en el qual es destaquen les següents conclusions i recomanacions: 

Control formal dels comptes anuals

En la revisió efectuada s’ha comprovat que VAERSA ha elaborat tots els documents que integren els comptes anuals de conformitat amb l’estructura i el contingut que exigeix la seua normativa reguladora, i que els ha aprovat la Junta General en data 29 de juny de 2021 i els ha presentat en la Sindicatura de Comptes en el termini legal establit.

Fiscalització de la contractació i de la condició de mitjà propi instrumental

Cal destacar els següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació i de la condició de mitjà propi instrumental, que es posen de manifest en l’Informe:

 1. S’ha detectat que VAERSA ha incomplit de manera generalitzada els terminis de pagament establits.
 2. Així mateix, en nombroses ocasions, s’ha recorregut a la figura del contracte menor amb la finalitat de continuar rebent una prestació mentre finalitza la tramitació d’un expedient de contractació licitat, la qual cosa ha originat fraccionaments indeguts de contractes o modificacions en la quantia, que han propiciat la superació del límit legal per a recórrer a la contractació menor.
 3. En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, VAERSA ha desenvolupat en l’exercici 2020 la major part de les seues actuacions sense quedar emparades per un encàrrec formal, aprovat per l’òrgan competent, sinó a través de meres sol·licituds o peticions, mancades d’un expedient adequadament formalitzat per l’entitat que realitza l’encàrrec.
 4. La reiterada utilització de contractes laborals temporals per a desenvolupar les actuacions i treballs, que es repeteixen periòdicament per encàrrec dels poders corresponents, ha derivat en sentències judicials en contra de VAERSA per actuacions contràries a la normativa sobre contractació laboral.
 5. Les quanties facturades per VAERSA en compensació pels encàrrecs rebuts dels consorcis locals no es determinen a partir d’unes tarifes aprovades degudament.
 6. VAERSA ha facturat un total anual d’1.107.283 euros a diversos ajuntaments de la província d’Alacant pels seus serveis en la secció de gestió de residus sòlids urbans, que es realitzen sense cap cobertura jurídica que regule les relacions entre VAERSA i aquests ajuntaments, ja que no s’ha formalitzat cap instrument jurídic amb aquesta finalitat.
 7. Amb data 31 de desembre de 2020 VAERSA no reunia el requisit d’activitat essencial per a ser considerat mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat i d’altres ens públics.

Recomanacions

En l’informe de fiscalització es recullen, entre altres, les recomanacions següents amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de VAERSA:

 1. En tots els expedients de contractació VAERSA hauria de garantir la formalització d’un informe jurídic, elaborat prèviament a l’aprovació d’aquests.
 2. VAERSA hauria d’aprovar una fórmula per als criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica, que assegure la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.
 3. En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, es recomana a VAERSA que promoga les accions necessàries perquè el seu règim jurídic quede regulat en una normativa específica, així com les accions perquè es determine de manera clara en quines circumstàncies o condicions se li poden confiar les actuacions i serveis sota el recurs a l’encàrrec com a mitjà propi.
 4. Es recomana que els encàrrecs rebuts per VAERSA com a mitjà propi, així com tota la documentació que els sustenta, siguen objecte de revisió i informe pel departament jurídic i el departament d’auditoria interna amb anterioritat a la seua execució.
 5. Es recomana que els expedients dels encàrrecs a mitjans propis incloguen tota la documentació justificativa necessària per a comprovar-ne la legalitat i viabilitat econòmica.
 6. VAERSA hauria de promoure les actuacions necessàries per a garantir l’actualització anual de totes les tarifes que aplica per a calcular els imports a facturar en compensació per l’execució dels encàrrecs rebuts.

 Per a vore l'informe complet, feu clic ací

 

 NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.