23 desembre 2021 Informes

Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2020

València, 23 de desembre de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria dels comptes anuals de l’SPTCV de l’exercici 2020 i una fiscalització de compliment de legalitat en matèria de contractació durant aquest any.

L’auditoria dels comptes anuals expressa una opinió amb nou excepcions, els aspectes més importants de les quals podem resumir com segueix:

 1. Contracte de la regata transoceànica The Ocean Race, edicions 14a i 15a. Per un preu de 13.500.000 euros més una garantia de 7.000.000 d’euros. Informació insuficient en la memòria. No comptabilització del contracte pel seu import total.
 2. Complex cinematogràfic Ciutat de la Llum (CDL). Béns per 71.001.248 euros classificats com a “Inversions immobiliàries”. Informació insuficient en la memòria. No podem opinar sobre la seua classificació comptable correcta.
 3. Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures Ciutat de la Llum (PEDUI CDL). Béns per 50.804.039 euros classificats com a “Inversions immobiliàries”. Informació insuficient en la memòria. No podem opinar sobre la seua classificació comptable correcta ni sobre la seua valoració. Informació insuficient en la memòria sobre les indemnitzacions a pagar als tercers expropiats per 23.502.212 euros.
 4. Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures Benidorm-Finestrat. Béns comptabilitzats en “Immobilitzat material” per 1.991.727 euros i en “Inversions immobiliàries” per 4.350.926 euros. Informació insuficient en la memòria. No podem opinar sobre la seua classificació comptable correcta.
 5. Impost sobre el valor afegit (IVA). Exercici 2019: comptabilització inadequada de l’acord de liquidació practicat per l’Agència Tributària en no registrar-se una deterioració per 1.667.566 euros i una provisió per a impostos per 8.543 euros. Exercici 2016: comptabilització inadequada de l’acord de liquidació practicat per l’Agència Tributària i no constitució de provisió per sanció tributària de 341.251 euros.
 6. Pagaments per compte de la Generalitat. Amb data 18 de març de 2020 i 23 de març de 2020, l’SPTCV va realitzar dues transferències bancàries per un total de 2.000.000 d’euros a una empresa amb la qual no mantenia cap relació contractual, i aquesta empresa va tornar l’import a l’SPTCV per mitjà de transferència bancària el 16 d’abril de 2020. L’objecte de les transferències és el pagament de l’SPTCV per compte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de reserves de vol per a la importació de material sanitari i de protecció. No se’ns ha aportat cap document en què conste la justificació, motivació i autorització d’aquestes transferències pels òrgans competents de l’SPTCV ni de la Conselleria esmentada adés. La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 no conté informació sobre aquestes importants transaccions.

La fiscalització de la contractació expressa una opinió amb sis excepcions, entre les quals podem destacar les següents:

 1. Tractament i retirada de lixiviats. No tenim evidència adequada i suficient sobre si l’SPTCV està abonant al contractista en funció de la prestació realment executada. L’adjudicatari està facturant la retirada de residus amb un IVA del 21%, que no és el correcte, ja que aquesta activitat es grava al 10%.
 2. Assessorament en matèria fiscal. L’SPTCV ha exigit una solvència econòmica i financera molt superior al límit de l’article 87 de l’LCSP.
 3. Modificació del contracte de manteniment de l’Auditori de Torrevella. S’ha incomplit l’article 205.2.b de l’LCSP, ja que la modificació suposa una alteració de la naturalesa global del contracte.
 4. Modificació del contracte de manteniment i gestió integral del Complex Ciutat de la Llum. Les prestacions del modificat es van executar abans de la seua formalització, de manera que s’incompleix l’article 156.5 del TRLCSP.

L’Informe inclou sis recomanacions per a millorar la gestió de l’SPTCV, entre les quals podem destacar:

 1. Analitzar la conveniència de sol·licitar a la Generalitat el traspàs de les activitats de gestió de residus a altres entitats públiques especialitzades en aquesta matèria.
 2. Realitzar i documentar les consultes preliminars del mercat en els contractes SARHA i en aquells altres la fixació del preu dels quals siga més complexa.

Quant a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2018: de les nou recomanacions que figuraven en aquest informe, l’SPTCV n’ha implantat totalment cinc, parcialment una i té pendent d’implantar-ne tres més.


 Per a vore l'informe complet, feu click ací

 

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.