31 agost 2021 Informes

Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. Exercicis 2018-2019

València, 31 d'agost de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local corresponent als exercicis de 2018 i 2019.

El treball ha estat limitat pels incompliments i deficiències exposats en l’apèndix 2, la qual cosa no ha permés tindre un coneixement fidel de la realitat de la contractació del sector públic local de la Comunitat Valenciana en els dos exercicis fiscalitzats.

Segons la informació remesa a la Plataforma de Rendició de Comptes, el nombre i l’import dels expedients formalitzats que han superat els llindars que s’indiquen en l’article 29.1 del TRLCSP i en l’article 335 de l’LCSP (1) han sigut en l’exercici de 2018 de 465 expedients, per un import global de 609.900.523 euros, mentre que en l’exercici de 2019 s’han formalitzat 386 expedients que han superat els llindars, per un import total de 540.562.156 euros.

En l’exercici de 2018, del total dels expedients que superen els llindars marcats en l’article 335 de l’LCSP (465), s’han remés 164 expedients (el 35,3% d’aquests), per la qual cosa han deixat de remetre’s 301 expedients, que suposen el 62,7% del total, la qual cosa denota un baix grau de compliment de l’article esmentat.

En l’exercici de 2019, encara que la millora no ha sigut significativa, els expedients remesos han arribat al 44,6%, un percentatge que continua considerant-se molt baix.

La incidència més freqüent que han presentat els expedients verificats en la mostra dels dos exercicis ha sigut la de no aportar l’enllaç amb el perfil de contractant en què es trobe la informació relativa a cada un dels expedients de contractació remesos. L’article 335 de l’LCSP estableix l’obligació de les entitats de remetre anualment, i dins dels dos primers mesos de cada exercici, les relacions certificades comprensives dels contractes formalitzats en l’exercici o una certificació negativa, en cas de no haver-se subscrit cap contracte per import superior als imports fixats com a contractes menors. En l’exercici de 2018 no van remetre aquesta informació el 25,9% de les entitats, mentre que en l’exercici de 2019 aquest percentatge es va incrementar lleugerament i arribà al 39,5% de les entitats.

En aquest sentit, cal destacar que la Sindicatura ha adoptat la iniciativa d’utilitzar els requeriments comminatoris previstos en l’article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, a fi de millorar els nivells de compliment en relació amb les obligacions relatives a l’exercici de 2020, i això s’ha traduït en un compliment pròxim al 100% quant a la remissió de les relacions anuals de contractes.

L’article 335.2 estableix l’obligació de comunicar les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes que superen els imports marcats en l’article 335.1. Referent a això, el major tipus de comunicació realitzada ha sigut la pròrroga (el 52,5% de les comunicacions dels contractes en 2018 i el 60,7% en l’exercici de 2019), seguida per les modificacions dels contractes, que en els dos exercicis ha estat al voltant del 18%.

Pel que fa a l’activitat contractual, procediments i sistemes de contractació, en l’exercici de 2018, dels 5.415 contractes formalitzats, 2.430 van ser contractes de serveis (per import de 432.473.851 euros), 1.433 van ser contractes d’obres (246.807.529 euros) i 1.100 contractes ho van ser de subministraments. D’altra banda, en l’exercici de 2019 es van formalitzar 5.525 contractes, que corresponien principalment a 2.493 contractes de serveis (270.736.595 euros), 1.527 contractes d’obres (328.257.381 euros) i 1.166 contractes de subministraments.

Quant a la forma de tramitació, en els dos exercicis s’ha utilitzat l’ordinària en el 95% dels expedients i també en els dos exercicis el procediment d’adjudicació més utilitzat ha sigut l’obert (66,4% dels contractes en 2018 i 84,1% en 2019). En l’exercici 2018 s’han formalitzat 1.191 contractes (54.950.119 euros) tramitats en aplicació del TRLCSP en l’exercici de 2017 per mitjà del procediment negociat sense publicitat.

Pel que fa als contractes menors, en l’exercici de 2018 s’han formalitzat 74.043 contractes per un import de 164.432.307 euros, mentre que en l’exercici de 2019 s’han formalitzat 90.937 contractes per un import total de 203.648.893 euros.

Finalment, l’Informe assenyala que els òrgans de contractació han d’emplenar de manera adequada i completa els formularis que la Plataforma posa a la seua disposició per a la gestió i l’enviament de la informació contractual, com també que les diferents entitats han d’adoptar les mesures adequades que permeten complir l’obligació de la remissió de la informació indicada en l’article 335 de la Llei de Contractes.

 

(1) 600.000 euros per als contractes d’obres, de concessió d’obres, de concessió de serveis i acords marc, 450.000 euros per als de subministraments i 150.000 euros per als de serveis i administratius especials.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats de l’Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el vertader abast del treball realitzat.