27 juny 2023 Informes

Informe de fiscalització de la contractació en les entitats locals. Exercici 2020

València, 27 de juny de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat la contractació en les entitats locals durant l’exercici de 2020. Aquesta fiscalització ha inclòs dues parts d’acord amb els objectius del treball. En la I part s’ha verificat el compliment de la legalitat vigent en matèria de contractació d’emergència (contractes no menors) per raó de la COVID-19 durant l’exercici 2020 per part de les entitats locals amb població superior a 50.000 habitants a 1 de gener de 2020: Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sant Vicent del Raspeig, Sagunt, Torrent, Torrevella i Vila-real, així com les tres diputacions provincials. Els ajuntaments d’Alacant i València no s’hi han inclòs ja que han sigut fiscalitzats pel Tribunal de Comptes. En la II part hem revisat el compliment adequat de les previsions legals de remissió de la informació contractual de l’exercici 2020 per part de les entitats i ens que conformen el sector públic local de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb les relacions de contractes COVID-19 certificats per les entitats locals objecte de la fiscalització, aquestes han formalitzat 79 contractes no menors per un import total (sense IVA) de 6.918.341 euros, i l’Ajuntament de Castelló de la Plana és l’entitat que ha tramitat el major nombre de contractes no menors (12 contractes), mentre que l’Ajuntament d’Elx ha sigut l’entitat que ha certificat major import total de contractes (1.174.541 euros).

Per tipus d’objecte, aquests contractes s’han distribuït de la manera següent:

Resum de l'import dels contractes certificats per objecte, en eurosCom a resultat de la revisió efectuada i a efectes comparatius, es resumeix en el gràfic següent el nombre total de tipus d’incidències significatives observades en les 16 entitats fiscalitzades, en què la Diputació d’Alacant és l’entitat que presenta el menor nombre d’incidències i l’Ajuntament de Torrevella el de major nombre.


Nombre d’incidències significatives per entitat fiscalitzada

Les incidències fan referència al compliment de la normativa interna de l’entitat local, a la justificació de la tramitació d’emergència, a la preparació, adjudicació, formalització i publicitat dels contractes, a l’execució i compliment dels contractes i a l’adequació de la contractació d’emergència als principis de bona gestió.

La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions de les quals destaquem les següents: les entitats haurien d’aprovar manuals de procediments per a tramitar contractes d’emergència o, si és el cas, incloure la seua regulació específica en les bases d’execució del pressupost; en tots els contractes que es tramiten per emergència hauria de deixar-se constància de manera individual de les causes o motius que justifiquen acudir a aquesta tramitació extraordinària i l’activitat contractada ha de limitar-se a l’estrictament indispensable per a previndre i remeiar els danys derivats de la situació d’emergència que la van originar, sense prolongar-se fora d’aquesta situació.

En la segona part de l’Informe, relatiu a l’anàlisi del grau de compliment de l’obligació de remissió de la informació a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes, cal destacar l’alt grau de remissió de la informació aconseguit en l’exercici de 2020 ja que, del total de les 840 entitats que pertanyen a l’SPLCV, el 98,9% (831 entitats) van remetre les relacions anuals dels contractes formalitzats en l’exercici o, si és el cas, la comunicació negativa corresponent.


Estat de remissió de les relacions anuals sobre contractació en 2020

Nombre d’entitats que remeten informació 2020

Nombre d’entitats que no remeten informació

Total entitats

Relació de contractes

Comunicació negativa

En termini

Fora de termini

Total

En termini

Fora de termini

Total

306

423

729

36

66

102

9

840

86,8%

12,1%

1,1%

100,0%

Resum terminis de remissió

2020

En termini

Fora de termini

No han remés

Total

342

489

9

840

40,7%

58,2%

1,1%

100,0%

No obstant això, cal assenyalar que encara hi ha un alt grau d’incompliment de remissió de la informació en el termini establit. Mentre que el 40,7% (342 entitats) han remés la informació contractual en termini, el 58,2% (489 entitats) ho han fet fora de termini.

A continuació, es mostra l'evolució del nombre d'entitats que han retut les relacions anuals de contractes a partir de la informació que s'ha inclòs en els informes de la Sindicatura en exercicis anteriors:

Evolució del nombre d'entitats que han rendit les relacions anuals de contractes 2017-2020


En l’Informe reiterem les recomanacions d’exercicis anteriors relatives al fet que s’han d’adoptar, per part de les diferents entitats, les mesures adequades que permeten complir l’obligació de la remissió de la informació indicada en l’article 335 de la Llei de Contractes en els terminis establits. Així mateix, els òrgans responsables de la contractació han d’emplenar de manera adequada i completa els formularis que la Plataforma posa a la seua disposició per a la gestió i l’enviament de les relacions de contractes, dels extractes dels expedients i de les seues incidències.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització de la contractació en les entitats locals. Exercici 2020


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.