22 setembre 2022 Informes

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2019-2020

València, 22 de setembre de 2022.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Montcada corresponent als exercicis 2019-2020, que ha posat de manifest determinats incompliments, així com una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament.

Conclusions del control formal de la rendició de comptes i de la revisió financera

A continuació, es detallen els incompliments més significatius i altres aspectes importants observats:

 • L’Ajuntament no ens ha lliurat el certificat de les actes del Ple i de la Junta de Govern Local celebrades fins a la data de discussió de l’esborrany de l’Informe (juny de 2022), la qual cosa representa una limitació a l’abast del nostre treball.
 • La Intervenció va formar el Compte General de l’exercici 2019 el 6 d’octubre de 2020, es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes l’1 de desembre de 2020, es va presentar al Ple i es va aprovar per aquest el 21 de gener de 2021, fora del termini legal extraordinari previst en l’article 48.3 de l’RDLMUC(1).
 • En 2019 s’han reconegut obligacions sense consignació pressupostària per import d’1.411.620 euros sense el corresponent acord plenari d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.
 • El resultat pressupostari de 2019 està infravalorat en 1.110.194 euros i el romanent de tresoreria sobrevalorat en 360.264 euros a causa de la inadequada imputació de les despeses a l’exercici pressupostari procedent.

Conclusions sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris

En aquest apartat s’exposen els incompliments més significatius sobre requeriments legals, entre els quals podem destacar:

 • No s’han aprovat definitivament els pressupostos corresponents als exercicis 2019 i 2021, de manera que s’incompleix l’article 169.6 del TRLRHL i l’article 21 del Reial Decret 500/1990.
 • En tres expedients de modificació pressupostària de 2019 la intervenció no va elaborar els respectius informes d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit de deute.
 • L’Ajuntament no ha remés l’informe negatiu d’estabilitat pressupostària d’una modificació pressupostària a la Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats Locals o òrgan competent de la comunitat autònoma. Tampoc s’ha elaborat el pla econòmic financer previst legalment.
 • Hi ha incompliments reiterats en els terminis d’aprovació dels comptes generals de 2019 i 2020, així com dels terminis de remissió a la Sindicatura de Comptes i d’aprovació de les liquidacions pressupostàries.
 • S’han detectat subvencions directes no incloses en el pla estratègic ni en el pressupost de l’entitat per import de 30.000 euros.

Fiscalització de la contractació

Com a resultat del treball de fiscalització de la contractació de l’exercici 2020, s’han posat de manifest determinats incompliments significatius de la normativa aplicable, que suposen l’emissió d’una opinió desfavorable. A continuació, es mostren els més significatius:

 • Durant la major part de l’exercici 2020, l’entitat Moncada, Serveis Urbans, SA (MSU), mitjà propi de l’Ajuntament, ha realitzat les activitats i serveis encarregats per l’Ajuntament sense la formalització dels encàrrecs i instruccions oportuns i sense la determinació de les tarifes aplicables.
 • Es produeixen diversosincompliments relatius a la no publicació dels contractes en el perfil decontractant, en la relació remesa a la Sindicatura i en el ROCSP (2).
 • Hem detectat despeses que superen els llindars legals de contracte menor, per als quals no s’ha tramitat cap contracte dels regulats en l’LCSP, per import total de 270.956 euros.
 • Durant els exercicis 2018 i 2019, la societat MSU ha contractat de manera directa la totalitat de les seues adquisicions de béns i serveis sense que s’haja formalitzat cap dels procediments de contractació previstos en l’LCSP.
 • En dos dels contractes revisats, tramitats per procediment d’emergència, no consta la declaració prèvia d’emergència per part de l’òrgan de contractació.
 • En un dels contractes, tot i haver resultat l’oferta de l’adjudicatari anormalment baixa, no consta en l’expedient cap informe tècnic on s’analitze la documentació sol·licitada per aquest motiu.
 • En un dels expedients tramitats per emergència no consta cap informe tècnic que justifique aquesta situació.
 • No s’ha justificat prou l’adjudicació a un dels contractistes inclosos en un contracte basat en un acord marc ni consten en l’expedient les consultes que han de realitzar-se a les empreses seleccionades en aquest acord marc.
 • En relació amb la mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors, en el cas de sis expedients cal observar que no s’han facilitat les factures i els pagaments corresponents a l’exercici 2020 per a la seua verificació, cosa que ha suposat una limitació a l’abast del treball realitzat.

Recomanacions

Finalment, s’hi inclouen diverses recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament, entre les quals destaquem les següents:

 • L’Ajuntament ha d’elaborar de forma adequada els pressupostos de cada exercici, recollint els crèdits suficients per a atendre el compliment de les obligacions previstes, amb la finalitat de no haver de recórrer als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 • L’entitat ha de completar la informació que s’ofereix en la memòria del Compte General.
 • Les factures registrades a l’Ajuntament han de tramitar-se, conformar-se i integrar-se en la comptabilitat per mitjà d’un circuit d’administració electrònica que garantisca la fiabilitat de la meritació de les despeses i dote d’agilitat la tramitació per a reduir el període mitjà de pagament d’aquelles.
 • Ha d’elaborar-se un manual de funcions i responsabilitats de l’àrea de tresoreria, en el qual s’especifique la seua organització i les funcions assignades, que han d’estar segregades de les funcions de comptabilitat.
 • Es recomana implantar una aplicació informàtica integrada amb el programa comptable que possibilite el seguiment i control adequats dels expedients de contractes menors.
 • Es recomana el manteniment d’un registre de contractes, menors i no menors per a millorar el control sobre la contractació, el perfil de contractant i el compliment dels deures d’informació al ROCSP i rendició a la Sindicatura de Comptes.
 • L’Ajuntament ha de formalitzar la cessió, afectació o adscripció a la societat MSU dels immobles propietat de l’Ajuntament que aquesta societat utilitza per al desenvolupament de la seua activitat.

(1) Reial Decret Llei11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries enl’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

(2) Registre Oficial de Contractes del Sector Públic.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2019-2020


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.