Informes

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de La Vila Joiosa. Exercicis 2018-2020

València, 2 de març de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de la Vila Joiosa durant els exercicis de 2018 a 2020 que ha posat de manifest determinats incompliments, tant en matèria financera com legal i reglamentària. Així mateix, ha proposat una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament.

Conclusions de la revisió financera

En les conclusions de la revisió financera es detallen els incompliments més significatius observats, entre els quals podem destacar:

 • La imputació a l’exercici de meritació de les despeses derivades dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits haurien tingut com a conseqüència la reducció del resultat pressupostari en 831.666 euros i el romanent de tresoreria, almenys, en 953.676 euros.
 • La memòria dels comptes anuals no preveu dos passius contingents derivats de dos litigis pels quals es reclama a l’Ajuntament les quantitats de 13.169.080 euros i de 5.439.902 euros. Així mateix, s’ha calculat que la provisió per a responsabilitats està infravalorada almenys en 504.291 euros.

Conclusions sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris

En aquest apartat es detallen els incompliments més significatius, entre els quals podem destacar:

 • S’observen retards significatius en la formació, aprovació i rendició del Compte General de 2018. A més, l’Ajuntament no ha retut en el termini legal el Compte General de 2019, per la qual cosa s’inicien les actuacions del procediment de multa coercitiva previst en la Llei de Sindicatura de Comptes.
 • L’Ajuntament no ha implantat el control financer, que té com a objecte comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, ni el control d’eficàcia.

Fiscalització de les subvencions

S’han observat incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de les subvencions concedides per l’Ajuntament en l’exercici 2019, entre els quals destaquen els següents:

 • L’Ajuntament no ha comunicat les resolucions de concessió de les subvencions directes a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
 • L’Ajuntament ha tramitat ajudes relacionades amb prestacions d’emergència individualitzada, prestació d’ús per habitatge habitual i altres ajudes de naturalesa similar, per import total de 158.833 euros, sense seguir els procediments establits en la Llei General de Subvencions.
 • En cap dels expedients fiscalitzats consta un informe fonamentat del departament municipal gestor de la subvenció sobre l’adequació de les despeses realitzades a l’activitat subvencionada i la conformitat o no amb la justificació presentada.
 • No s’ha dut a terme el control financer de subvencions, la qual cosa incompleix el que s’estableix en el títol III de la Llei General de Subvencions.

Recomanacions

Finalment, s’inclouen vint-i-quatre recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament, entre les quals destaquem les següents:

 • L’Ajuntament ha de complir tots els terminis del cicle pressupostari i aprovar el seu pressupost abans del 31 de desembre de l’any anterior al que haja d’aplicar-se, sense que siga necessari prorrogar el pressupost de l’exercici anterior.
 • L’Ajuntament ha de procedir, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 17 de les normes de reconeixement i valoració de la ICAL, a un estudi sobre la viabilitat de les demandes judicials pendents de sentència i realitzar les provisions que corresponguen.
 • Es recomana la definició clara i concreta de l’objecte de les subvencions. La falta de definició impedeix la correcta formació, rendició i comprovació del compte justificatiu, a més d’impedir un seguiment dels objectius previstos amb la subvenció concedida.
 • Quan les activitats subvencionades hagen sigut finançades a més amb fons propis o altres subvencions, haurà d’acreditar-se l’import i la procedència d’aquests fons.

 

 Per a vore l'informe complet, feu clic ací

 

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.