18 novembre 2021 Informes

Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2020

València, 18 de novembre de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de regularitat sobre els ingressos i despeses per transferències i subvencions de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) de l’exercici 2020.

L’auditoria financera expressa una opinió amb cinc excepcions, que podem resumir com segueix:

L’ATMV no va comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 2019 en els comptes anuals d’aquest any, ni tampoc ha corregit aquest error en les xifres de 2019 que figuren en els comptes anuals de 2020, per la qual cosa a l’efecte de comparabilitat entre els dos períodes hem d’assenyalar que el resultat econòmic de l’exercici 2019 està sobrevalorat i el passiu del balanç a 31 de desembre de 2019 infravalorat en la quantitat de 8.934.744 euros.

El reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 2020 s’ha comptabilitzat en el passiu del balanç amb càrrec a comptes d’ingressos, quan hauria d’haver-se comptabilitzat amb càrrec a comptes de despeses. En conseqüència, els ingressos i despeses econòmiques de l’exercici 2020 estan infravalorats en la quantitat de 3.239.151 euros, si bé aquest fet no té efecte sobre el resultat de l’exercici.

Les despeses econòmiques de l’exercici 2020 inclouen compensacions tarifàries, per import d’1.550.041 euros, la meritació de les quals es va produir en l’exercici 2019.

Els ingressos econòmics de l’exercici 2020 inclouen vendes de títols, per import d’1.007.285 euros, la meritació de les quals es va produir en l’exercici 2019.

Els serveis prestats pels concessionaris durant 2019, per import d’1.322.305 euros, s’han reconegut en el pressupost de despeses de 2020 per mitjà de la tramitació d’expedients d’enriquiment injust, encara que el pressupost de despeses de l’exercici 2019 contenia crèdit definitiu suficient per a imputar i reconéixer les obligacions abans esmentades.

L’auditoria de compliment expressa una opinió favorable.

Quant a les recomanacions que figuraven en l’informe de 2019, l’ATMV n’ha implantat totalment una i parcialment dues, i queden pendents les altres tres.


 Per a vore l'informe complet, feu clic ací.

 

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.