23 novembre 2021 Informes

Informe d’auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici 2020

València, 23 de novembre de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del CHPC durant l’exercici 2020. L’Informe conté una opinió desfavorable fonamentada en els incompliments significatius observats, entre els quals podem destacar els següents:

Hi ha debilitats importants de control intern que suposen elements de risc elevat en l’activitat contractual del CHPC.

El CHPC realitza una gran activitat contractual sense la tramitació prèvia dels expedients preceptius, per la qual cosa no s’atenen els principis i normes que regulen la contractació pública. En 2020, aquestes operacions han ascendit a 16.918.068 euros, principalment per compres de productes farmacèutics i material sanitari.

En cap dels expedients revisats es justifica adequadament l’elecció dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte.

En set dels expedients revisats no consta que el contractista haja aportat la documentació que acredite el compliment de la condició especial d’execució, ni que el CHPC haja practicat les accions necessàries per a exigir-ne el compliment efectiu o la imposició de les penalitats corresponents.

No es prenen les mesures adequades per a detectar i solucionar els possibles conflictes d’interessos de tot el personal que participa en el procés de licitació.

Mostra de contractes no menors. Els adjudicataris no han acreditat adequadament la solvència per a realitzar la prestació contractual; els plecs no descriuen prou la manera de valorar els criteris d’adjudicació; els informes d’avaluació no estan adequadament motivats.

Mostra de contractes menors. No consta que el CHPC comprove la capacitat d’obrar dels empresaris.

Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2020. Les pròrrogues no estan signades per l’òrgan de contractació.

El control formal sobre els comptes anuals de l’exercici 2020 detalla diverses conclusions, entre les quals podem destacar: que aquests comptes estan pendents d’aprovar pel Consell de Govern del CHPC; que els comptes reflecteixen un desequilibri economicofinancer, motivat per les pèrdues continuades derivades de la insuficiència financera i pressupostària d’exercicis anteriors per a fer front a les despeses de la seua activitat.

L’informe inclou quatre recomanacions per a millorar la gestió contractual del CHPC. Entre aquestes destaquem: adoptar els mecanismes necessaris per a l’aplicació efectiva de la delegació de competències i sol·licitar tres pressupostos en la tramitació de contractes menors, sempre que siga possible. Respecte a les recomanacions pendents d’informes anteriors, el seu seguiment figura en l’apèndix 4 de l’Informe.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.