21 febrer 2023 Informes

Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA). Exercici 2021

València, 21 de febrer de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe d’auditoria de l’exercici 2021 del compliment en matèria de contractació de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA), en el qual es destaquen les conclusions i recomanacions que figuren a continuació.

Fiscalització de la contractació

S’han detectat els següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació:

 • En la data d’aquest informe, la Societat ens ha indicat que no disposava de l’informe d’auditoria de compliment de l’exercici 2021, la realització del qual va ser contractada amb una empresa d’auditoria. Sense perjudici del que s’indica en l’apartat 3.f de l’apèndix 2 en relació amb l’incompliment parcial del termini d’execució d’aquest contracte, desconeixem si hi ha altres incompliments de la legalitat, i en particular de la contractació, detectats en aquesta auditoria, la qual cosa suposa una limitació a l’abast del nostre treball.
 • S’han detectat diverses despeses per serveis i subministraments, fonamentalment subministrament elèctric i serveis de telefonia, per als quals AUMSA no ha formalitzat cap dels contractes previstos en l’LCSP, per un import global de 429.131 euros.
 • AUMSA ha formalitzat un contracte menor per a la prestació de certs serveis de lloguer de fotocopiadores. Aquest contracte tenia una vigència des de l’1/03/2021 fins al 28/02/2022. No obstant això, s’ha continuat executant a partir d’aquesta data sense la tramitació de cap procediment de contractació. Addicionalment, en la tramitació únicament es va sol·licitar un pressupost a l’empresa que ja prestava serveis similars, i es va motivar aquesta actuació en la urgència en la contractació. Així mateix, hem observat que se solen contractar serveis similars de manera recurrent amb la mateixa empresa subministradora, fins i tot sense la formalització de contractes menors. En conseqüència, s’ha produït un incompliment significatiu de l’LCSP en la gestió d’aquestes despeses.
 • L’1 de desembre de 2017 la Societat va formalitzar un contracte per a la prestació del servei de neteja, desinfecció i higienització de l’aparcament de la plaça de la Reina, per un període d’un any, prorrogable durant un any més. Aquest contracte es va prorrogar fins a l’1 de desembre de 2019. Una vegada vençut aquest termini, l’empresa adjudicatària ha continuat prestant el servei fins al 26 d’abril de 2021. AUMSA manifesta les dificultats per a la correcta execució d’aquest contracte derivades de les obres realitzades en l’aparcament de la plaça de la Reina. No obstant això, s’ha vulnerat l’LCSP en no haver-se tramitat un nou expedient de contractació.
 •  La redacció dels plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) dels contractes 353, 5000-359/3 i 5835-8000/62, on es determinen els criteris la ponderació dels quals depén d’un judici de valor, és imprecisa i genèrica respecte als criteris que es tindran en consideració i la manera d’assignar la puntuació. Aquesta situació pot provocar una certa discrecionalitat per part dels encarregats de la valoració i afectar el principi d’igualtat i no discriminació de les ofertes, en contra de l’article 1 de l’LCSP.
 • S’han tramitat tres contractes menors consecutius de 6 mesos, 3 mesos i 12 mesos de duració, adjudicats a la mateixa empresa, per a la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil per a l’explotació de la galeria comercial i de l’aparcament del Mercat de Colón. L’import global dels tres contractes ascendeix a 23.507 euros, IVA inclòs, i el termini total resultant, a 21 mesos. Aquests serveis s’havien d’haver contractat per mitjà d’algun dels procediments de licitació previstos en l’article 131 de l’LCSP.
 • La Societat incompleix el que s’estableix en l’article 346 de l’LCSP en no haver remés al Registre de Contractes del Sector Públic la informació prevista en el seu apartat 3.
 • La relació de contractes de l’exercici 2021 es va remetre a la Sindicatura de Comptes a través de l’Ajuntament de València fora del termini establit en l’Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes. Tampoc s’ha remés la modificació del contracte 353, de manera que s’ha incomplit l’article 10 de l’acord esmentat.

Recomanacions

En l’informe d’auditoria es recullen les recomanacions següents amb la finalitat de millorar la gestió de la contractació de la Societat:

 • Es recomana la inclusió en la memòria dels comptes anuals d’una nota relativa a l’activitat contractual de la Societat, que incloga almenys el seu règim jurídic, nivell d’aplicació de l’LCSP i resum per tipus i procediments de contractació.
 • La Societat hauria de sol·licitar, en tots els contractes menors, almenys tres pressupostos amb la finalitat de poder obtindre la millor oferta en virtut de la millor relació qualitat-preu o, si és el cas, justificar la impossibilitat de la seua aplicació.
 • S’hauria d’evitar en tots els contractes que la persona que redacta el plec tècnic siga la mateixa que la que realitza l’informe de valoració dels criteris basats en judicis de valor.
 • L’informe jurídic que s’emet prèviament a l’aprovació dels contractes hauria de realitzar-se en totes les contractacions que faça la Societat.
 • Ha de millorar-se el control intern de la gestió de pagaments dels contractes menors, a fi d’evitar que es realitzen pagaments amb antelació a la recepció i registre de les factures.
 • En relació amb la seua activitat com a mitjà propi, es recomana a AUMSA que promoga les accions necessàries perquè el seu règim jurídic quede regulat en una normativa específica. Aquesta normativa ha de determinar clarament en quines circumstàncies o condicions se li poden confiar les actuacions amb el recurs a l’encàrrec com mitjà propi.

Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA). Exercici 2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.