Informes

Informe de fiscalització de les subvencions i ajudes concedides en 2020 per les entitats locals per raó de la COVID-19

València, 2 de març de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat el compliment de la legalitat vigent en matèria de subvencions i ajudes concedides per raó de la COVID-19 durant l’exercici 2020 per les entitats locals amb població superior a 50.000 habitants: Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevella, València i Vila-real, així com les tres diputacions provincials.

La fiscalització ha consistit en la revisió d’una mostra d’expedients, obtinguda a partir de les relacions d’ajudes remeses per les entitats fiscalitzades una vegada analitzades i depurades, si era el cas, per la Sindicatura. D’acord amb aquestes dades, les entitats han concedit 71,7 milions d’euros d’ajudes. A més, s’han revisat determinats aspectes relatius a l’àrea de subvencions i al control intern d’aquesta.

Import executat de les ajudes COVID-19 de l’exercici 2020 (milions d’euros)


Com a resultat de la revisió efectuada s’ha observat que no totes les entitats han aprovat un pla estratègic de subvencions i han publicat en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en el portal de transparència de l’entitat les convocatòries i concessions de les ajudes. A més, cal indicar que cinc de les entitats que han obtingut fons de la Generalitat i de les diputacions per a finançar la concessió d’ajudes COVID-19 no els han aplicat, en l’exercici 2020, en un percentatge superior al 20%, entre les quals destaca l’Ajuntament d’Alacant amb un percentatge no aplicat del 40,6%.

En relació amb el control intern, no totes les entitats han aprovat un pla anual de control financer; altres entitats sí que l’han aprovat, però no preveu el control de les ajudes concedides i, en altres casos, el pla no s’ha executat. A més, s’ha observat que alguns expedients revisats contenen objeccions i omissions de fiscalització.

Hem seleccionat per a fer-ne la revisió una mostra del 36,5% de les ajudes COVID-19 executades per les 18 entitats fiscalitzades. L’execució de les línies revisades es detalla en el gràfic següent, en el qual cal matisar que l’Ajuntament de València, a més d’aplicar la totalitat del crèdit consignat, ha desestimat múltiples sol·licituds per falta de crèdit.

 Grau d’execució de les línies revisades per trams


Respecte als expedients analitzats, s’han observat 13 incidències significatives, entre les quals destaca que 13 ajuntaments han convocat ajudes destinades a autònoms i petites empreses l’objecte de les quals podria ser parcialment coincident amb les ajudes per a autònoms atorgades per la Generalitat. En concret, s’ha detectat l’existència de 1.207 beneficiaris que han percebut ajudes dels ajuntaments per import d’1.491.554 euros i que també han rebut ajudes de la Generalitat per import d’1.659.750 euros.

Solament quatre ajuntaments havien iniciat els expedients de reintegrament corresponents. En la resta dels casos, les possibles duplicitats detectades s’han comunicat tant a l’ajuntament corresponent com a l’entitat Labora, com a gestora de les ajudes de la Generalitat, a fi que es coordinen en la tramitació dels reintegraments que corresponga.

A efectes comparatius, es resumeix en el gràfic següent el nombre total d’incidències significatives observades en les 18 entitats fiscalitzades:

Nombre total d’incidències significatives per entitat fiscalitzada


La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions que afecten la gestió de les ajudes concedides i de les quals destaquem les següents: analitzar la conveniència d’instal·lar una aplicació específica de subvencions que permeta verificar l’estat de tramitació de cada un dels expedients de sol·licitud d’ajudes; deixar constància en els expedients individuals de cada beneficiari de la revisió de la documentació realitzada pel departament gestor i comptar amb personal suficient per a executar els plans de control financer o alternativament contractar auditories externes.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització de les subvencions i ajudes concedides en 2020 per les entitats locals per raó de la COVID-19

 

 NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.