30 setembre 2021 Informes

El síndic major, Vicent Cucarella, compareix en les Corts per a presentar l’Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de 2019

València, 30 de setembre de 2021.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes per a presentar als diputats les conclusions de l’Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locals de l’exercici 2019, disponible al lloc web de la Sindicatura.

Durant la compareixença, Vicent Cucarella ha fet un resum de l’esmentat informe i n’ha ressaltat les principals conclusions i recomanacions. El síndic major ha aclarit que, degut a l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de covid-19, el termini legal de rendició de comptes de les entitats locals va quedar ampliat en 99 dies, passant del 15 d’octubre de 2020 al 22 de gener de 2021. De les 615 entitats locals obligades per llei a retre comptes a la Sindicatura sobre l’exercici 2019, un 79% ho va fer en aquest termini preceptiu, mentres que a la data de tancament de la recopilació de dades –l’1 de març de 2021- ho havien fet el 95%. És a dir, que 33 entitats locals, de les quals 20 eren municipis, no els havien presentat, les quals passaren a ser només dues el 31 de maig i cap a data de hui.

De fet, com ha  explicat el síndic, “el nombre d’entitats que no compleixen l’obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, encara que s’ha d’aspirar que es reduïsquen a zero”. En aquest sentit, el síndic major ha posat en valor que el sector públic local valencià és el de major grau de rendició de comptes durant els últims anys en l’Estat Espanyol. I ha afegit que a aquestes xifres podria contribuir l’actitud proactiva de la pròpia Sindicatura, amb recordatoris i requeriments habituals, així com la impossibilitat de percebre subvencions de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes i l’anunci de la imposició de multes coercitives en cas de no complir amb els requeriments de l’ens fiscalitzador.

Cucarella ha destacat també el bon funcionament de la plataforma  www.rendiciondecuentas.es, compartida pels Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX) i el Tribunal de Comptes, a l'hora de que les entitats locals reten la informació sobre els comptes generals. Una eina que, en opinió del síndic, es podria fer extensible també a la remissió telemàtica d’altres requeriments, facilitant-los així aquesta tasca a les entitats i contribuint  a la major transparència dels comptes i de la gestió del sector públic local.

Per altra banda, el síndic ha explicat que des de 2013 la Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, a fi de reflectir d’aquesta manera una informació homogènia del sector local de la Comunitat Valenciana. D’aquesta comparativa es desprèn que el resultat pressupostari ajustat dels municipis és positiu, encara que un 8,9% inferior al de 2018; que el romanent de tresoreria per a despeses generals agregat ha millorat en 2019 en tots els tipus d’entitats, excepte a les províncies i els organismes autònoms; que l’endeutament mitjà per habitant s’ha reduït en 64 euros i que les obligacions pendents d’aplicar a pressupost al tancament de l’exercici 2019 han augmentat una mitjana del 35,2% per al conjunt d’entitats locals.

Pel que fa a les recomanacions de la Sindicatura a les entitats locals, el síndic major ha reiterat la necessitat del compliment del cicle pressupostari, la potenciació del control intern i l’adopció de les mesures necessàries per a esmenar les anomalies que es posen de manifest. Ha esmentat que unes poques mancomunitats i consorcis fa diversos exercicis que no reten comptes, una situació irregular que s’hauria d’aclarir o bé dissoldre l’ens, ja que en molts casos estan inactius. I ha afegit que també s’hauria de revisar l’estructura del sector públic local empresarial de manera que la creació i actuació d’aquestes entitats responga, de manera efectiva, a raons de millora de la gestió pública i eficiència.

A continuació, Cucarella ha contestat les preguntes dels portaveus de les diferents formacions polítiques que constitueixen la Comissió. Els diputats en general han agraït al síndic major el bon treball de la Sindicatura, la qual ha complit amb el seu programa d’actuació inclús en un any considerat especialment difícil per la situació sociosanitària i les demores en el lliurament de la informació degudes a l’estat d’alarma. En aquest sentit, Cucarella ha parlat del bon funcionament de l’ens estatutari durant aquest darrer any i de la capacitat del seu personal per a adaptar-se amb rapidesa als canvis que ha comportat la irrupció de la pandèmia de covid-19.