24 gener 2023 Informes

El síndic major, Vicent Cucarella, compareix en les Corts per a presentar 25 informes, entre ells els de fiscalització del Compte General de la Generalitat 2021

València, 24 de gener de 2023.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes per a presentar als diputats i diputades les principals conclusions de 25 informes. Un ampli ordre del dia que ha inclòs els 19 informes de fiscalització del Compte General de la Generalitat Valenciana 2021, l’Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de l’exercici de 2020, l’Informe de fiscalització de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell de l’exercici 2021 i quatre informes referents a les universitats públiques corresponents als exercicis 2020 i 2021.

El síndic major ha començat la presentació inicial aclarint el funcionament de la Sindicatura, un òrgan col·legiat en el qual, com ha explicat, “els tres síndics del Consell tenen vot per igual i els informes són fruit del treball del centenar de persones que integren l’ens fiscalitzador, el qual en 2022 ha publicat 60 informes, la segona xifra més alta després dels 64 de l’any 2020”. També ha posat en relleu que els informes definitius inclouen al final les al·legacions fetes per les entitats comptedants i les respostes de la Sindicatura a les mateixes, un apartat que ha recomanat llegir en tant que –com ha indicat– “de vegades són més sucoses que els propis informes”.

Tot seguit ha desgranat les conclusions més importants dels informes que formen part del Compte General de la Generalitat Valenciana, les quals estan incloses al volum I de l’informe complet lliurat el passat 30 de desembre al president de les Corts i disponible al web de la Sindicatura. En aquest punt, Cucarella ha aclarit que els comptes de la Generalitat compleixen els principis comptables i la normativa aplicable, amb algunes excepcions i deficiències que són les que apareixen detallades en els diferents informes individuals. Els informes que ha presentat han sigut els següents:

A continuació, Cucarella ha explicat els punts més importants dels següents informes relatius a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, corresponents als exercicis 2020 i 2021:

Tot seguit, el síndic major ha exposat les conclusions de l’Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de l’exercici 2020, i, per últim, ha explicat els punts més rellevants de l’Informe de fiscalització de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell de l’exercici 2021.

Cucarella ha volgut finalitzar aquesta presentació inicial fent el suggeriment de que a aquesta Comissió “resultaria més útil que comparegueren els gestors per tal que els diputats i diputades presents els demanaren explicacions a partir de l’anàlisi de la Sindicatura”.

A continuació, els portaveus de les diferents formacions polítiques que constitueixen la Comissió han tingut l’oportunitat de fer les seues preguntes sobre els informes presentats, que han sigut contestades amb concreció per Cucarella. Tots els diputats i diputades han iniciat el seu torn de paraula  destacant el bon treball de la Sindicatura i li han tramés al síndic major l’agraïment a tot el personal de la institució en un exercici en el qual la Sindicatura ha acomplit de nou en forma i temps el seu Programa Anual d’Actuació, amb la publicació dels esmentats 60 informes.

Per a ampliar la informació, podeu visualitzar la gravació de la comissió ací