9 juliol 2021 Corporatiu

El síndic major, Vicent Cucarella, assumeix la presidència de torn de l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX)

Cucarella va agafar el passat dimecres el relleu en la reunió de la Conferència 

de Presidents d’ASOCEX, que va tindre lloc a Madrid.

València, 9 de juliol de 2021.- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és, des de dimecres passat i durant el proper any, la institució que presidirà l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), que reuneix a les dotze cambres de comptes d’àmbit autonòmic de l’Estat i que està dedicada al foment de la cooperació entre els seus membres i a la millora de la fiscalització dels fons públics.

 El síndic major, Vicent Cucarella, va assumir la presidència d’ASOCEX d’acord amb el que preveuen els estatuts de l’associació fundada l’any 2015, que estableixen una presidència d’un any rotatòria i per ordre d’antiguitat de les institucions membres. Cucarella agafà el relleu del president de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, en la reunió de presidents dels òrgans de control, que va tindre lloc a la seu del Tribunal de Comptes de Madrid. Posteriorment, ahir dijous, els presidents es tornaren a reunir, aquesta vegada amb la presidenta del Tribunal de Comptes, en el marc de les seues actuacions de col·laboració.

Codi d’ètica, Trobades Tècniques i satisfacció amb la formació

En l’àmbit de la fiscalització, en la reunió els presidents van aprovar una nova guia pràctica de fiscalització relativa al Codi d'ètica, la GPF-OCEX 130, que marca els principis i valors ètics que han d'inspirar els codis de bon govern dels òrgans de control extern per a preservar la integritat i la confiança pública en aquestes institucions.

Els representants dels OCEX van abordar també la celebració de les pròximes Trobades Tècniques, que aconseguiran la catorzena edició i seran organitzades pel Consello de Contas de Galícia el proper mes de desembre. Les jornades tindran com a lema “Auditoria de la resposta a la COVID-19 i la implementació de la iniciativa Next Generation EU” i serviran de fòrum de reflexió i debat per a compartir els principals reptes que la pandèmia sanitària ha plantejat als òrgans de control extern en la seua funció fiscalitzadora.

Pel que fa a la formació, els membres d’ASOCEX van valorar de forma molt satisfactòria el desenvolupament i els resultats del curs sobre avaluació de polítiques i programes públics, que acaba de concloure la seua segona edició, fruit de la col·laboració amb el Tribunal de Comptes, l'Institut d'Estudis Fiscals i l'Institut Nacional d'Administració Pública. Els presidents van acordar la convocatòria d'una tercera edició del curs a fi d'ampliar els coneixements i tècniques sobre avaluació de polítiques públiques a tot el personal dels OCEX.

Així mateix, els presidents van ratificar la concessió del XXIII Premi de la revista Auditoria Pública, publicació tècnica que editen els OCEX, als auditors de la Cambra de Comptes d'Andalusia Rocío Bernal i Raúl Rodríguez, pel seu article “Una aproximació pràctica a les recomanacions d'auditoria del sector públic i el seu seguiment”.

A nivell intern, en la reunió de dimecres es van aprovar els comptes anuals de l'associació corresponents a l'últim exercici liquidat i es van designar els representants d'ASOCEX en EURORAI, l'Associació d'Institucions Europees Regionals de Control Extern.

Reunió de la Comissió de Coordinació dels Presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX

Després de la Conferència de Presidents d’ASOCEX, aquests es van reunir ahir dijous amb la presidenta del Tribunal de Comptes en el marc de les seues actuacions de col·laboració i amb l'objectiu de reforçar el control de l'activitat economicofinancera del sector públic.

En la reunió semestral es van abordar les actuacions que s'estan duent a terme en execució dels Programes de fiscalitzacions per a 2021 i l'estat de situació de la coordinació entre les Institucions de Control Extern. Entre ells ocupa un lloc rellevant el control dels fons públics destinats a la lluita contra la COVID-19 i de les mesures dirigides a pal·liar els efectes sanitaris, econòmics i socials derivats de la pandèmia, que es prolongaran en el temps. Això farà necessari persistir en el seu control en successius exercicis, amb especial interés en les àrees de contractació, transferències, subvencions i d'ajudes públiques. Els presidents assenyalaren que aquestes fiscalitzacions han d'oferir els resultats de manera oportuna, amb la finalitat de promoure la rendició de comptes de la gestió d'aquests fons i posar en coneixement dels gestors públics les febleses i millores observades, la qual cosa contribuirà a enfortir la gestió del sector públic.

Es va manifestar, així mateix, l'impacte que tindrà en l'àmbit de l'actuació fiscalitzadora de les ICEX la important mobilització dels fons europeus Next Generation UE, que es faran efectius a través de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el període 2021-2026. En aquest sentit, es va destacar que, en el context de la pandèmia, l'exercici del control per les institucions fiscalitzadores adquireix una rellevància fins i tot major per a assegurar la integritat dels fons públics i la seua transparència, donada la forta implicació de les Administracions Públiques en la seua gestió i el gran impacte que representa en la despesa pública, i en la mesura en què el control desenvolupat amb professionalitat i independència constitueix un dels pilars fonamentals sobre el qual s'assenten els Estats democràtics.

La coordinació i la col·laboració entre les ICEX esdevenen essencials per a mantindre l'avanç continu en controls més homogenis, eficaços i eficients; en la posada en comú de programes, procediments, tècniques i eines de fiscalització; en l'impuls de la rendició de comptes per les entitats públiques; en el desenvolupament de fiscalitzacions coordinades; i en la promoció compartida de la formació del seu personal, evitant la duplicitat d'actuacions i aprofitant les respectives sinergies i els resultats del control dut a terme per cadascuna de les institucions. A més, les ICEX continuen apostant decididament per l'aplicació de les noves tecnologies als procediments fiscalitzadors, la qual cosa permet utilitzar grans quantitats de dades mitjançant tractaments electrònics, reduint així els terminis d'execució, i facilita treballar en entorns virtuals i remots.