8 maig 2023 Corporatiu

El control extern autonòmic de la Sindicatura és qualificat d'excel·lent per l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya (Icjce)

L'Informe sobre auditoria del Sector Públic a Espanya, que acaba de publicar l'Icjce sobre dades del 2018, conclou que el 99,9% de la despesa autonòmica valenciana està auditada tant a nivell de compliment de la legalitat com d'imatge fidel o auditoria financera. Respecte a les auditories dels ens locals, l'única comunitat que ha vist millorada la seua posició respecte a l'informe de 2014 és la Comunitat Valenciana.

València, 8 de maig de 2023.- L'Informe sobre auditoria del Sector Públic a Espanya, publicat per l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya (Icjce) sobre dades de 2018, atorga una qualificació de nou sobre deu a la Comunitat Valenciana en el control extern, per la seua planificació, els terminis i l'abast de l'auditoria.

En concret, l'estudi, dirigit per José Manuel Vela Bargues i José Luis Zafra Gómez, professors de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de Granada, respectivament, destaca l'activitat que desenvolupa la Sindicatura de Comptes, la qual cosa permet que l'autonomia es trobe entre les tres primeres amb major control, només per darrere dels OCEX d'Illes Balears i Navarra i igualada a Catalunya. De fet, “el 99,9% de la despesa autonòmica està auditada tant a nivell de compliment de la legalitat, com d'imatge fidel o auditoria financera”, com explica l'Icjce en el seu informe.

Pel que respecta als ens locals, l'Icjce és concloent també en aquest aspecte, indicant en la comparativa que realitza entre les dades de 2018 i les del seu anterior informe, realitzat en 2014, que “l'única comunitat que ha vist millorada la seua posició és la valenciana, en l'àmbit de les auditories de control intern”.

L'informe conclou que pràcticament la totalitat de la despesa realitzada pel sector públic autonòmic valencià en l'exercici de 2018 està subjecta a alguna mena d'auditoria de regularitat, de compliment de la legalitat, a la fiscalització de la despesa o a l'auditoria de comptes anuals. Així mateix, arriba a la mateixa conclusió respecte als comptes anuals de 2018 de les entitats del sector públic de la comunitat subjectes al règim de comptabilitat pública (obligació de rendir comptes).

Sobre la valoració global de l'evolució 2014-2018, tal com s'indica en l'informe, la Comunitat Valenciana ha millorat la seua situació.

Control extern autonòmic: valoració positiva en tots els aspectes analitzats

La Sindicatura de Comptes ix ben parada en l'anàlisi realitzada en l'informe de l'Icjce de diversos aspectes relacionats amb la seua activitat fiscalitzadora en l'àmbit del control extern autonòmic. Si considerem, per exemple, el percentatge de nivell/despesa d'activitat auditat, la Sindicatura audita el 87% de la despesa autonòmica. Respecte a l'auditoria de legalitat, totes les comunitats aconsegueixen un elevat índex d'acompliment, però l'informe destaca els avanços realitzats en relació amb les dades que llançava l'informe publicat en 2014. En aquest sentit, apunta: “Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Navarra han registrat avanços”. I referent a l'auditoria financera o d'imatge fidel, com cita el treball, “s'observa també que els percentatges més elevats s'aconsegueixen en les comunitats d'Illes Balears, Navarra, Comunitat Valenciana, Astúries, Catalunya i País Basc”.

Un altre aspecte analitzat en el qual destaca la Sindicatura és la data d'aprovació de l'informe –la qual l'Icjce considera positiu que estiga el més pròxima possible a la data de tancament de l'exercici auditat–, ja que l'informe sobre el Compte de l'Administració de la Generalitat Valenciana sempre s'aprova i publica abans de finalitzar l'exercici posterior al fiscalitzat.

Un altre dels àmbits analitzats en els quals la labor de la Sindicatura es posa de manifest és en la realització d'auditories operatives. Cal dir que l'auditoria operativa persegueix com a objectiu avaluar de forma raonablement satisfactòria l'ús dels recursos amb els quals compta una organització i si aconsegueix els objectius de manera eficient, econòmica i eficaç. En aquest sentit, com l'informe indica, l'auditoria operativa en el sector públic autonòmic espanyol és encara una pràctica que es troba en un estat molt incipient, atés que els informes publicats fins hui són bastant escassos. Així, després d'analitzar els treballs d'auditoria duts a terme pels diferents òrgans de control extern, d'acord amb la informació que els mateixos publiquen, els censors jurats conclouen que únicament han trobat tres comunitats autònomes en les quals es troben disponibles informes ja publicats en referència a l'exercici 2018. Una d'elles és la Comunitat Valenciana, que va publicar en 2018 dues auditories operatives dins de l'àmbit autonòmic.

Control extern local: l'única comunitat que millora la seua posició

En el present treball s'ha valorat també com a positiu que els OCEX duguen a terme treballs d'auditoria en l'àmbit de l'Administració Local atés que aquesta figura no és encara legalment obligatòria al nostre país amb caràcter general i habitual. En aquest sentit, com conclou la comparativa entre les dades dels informes referits als exercicis de 2014 i de 2018 (l'informe actual), “l'única comunitat que ha vist millorada la seua posició és la valenciana, en l'àmbit de les auditories de control intern”. De fet, en 2017 ja van veure la llum l'Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 25.000 i 30.000 habitants i l'Informe global sobre el control intern dels ajuntaments entre 30.000 i 50.000 habitants. Exercici 2014. A ells va seguir, com explica l'Icjce, el treball de camp realitzat en 2018 de nombrosos informes de control intern dels ajuntaments amb població compresa entre 20.000 i 25.000 habitants, fruit del qual es va publicar en 2020 l'Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 20.000 i 25.000 habitants. Exercicis 2017-2019 .

En aquest àmbit, l'Icjce complementa la seua anàlisi amb una enquesta realitzada a ajuntaments de més de 50.000 habitants. Les dades recollides reflecteixen que per al 92% de la despesa dels ajuntaments d'Espanya no es duu a terme cap activitat d'auditoria o control intern, o no s'ha facilitat cap informació. En aquesta enquesta sí ha participat l'Ajuntament de València, qui té auditat entre el 51 i el 75% de la despesa.

Cal dir que la Sindicatura realitza des de fa anys una labor d'incentivació de la rendició de comptes de les entitats locals que ha desembocat en què en 2022, a data 27 de juny, totes les entitats havien complit amb la seua obligació de rendir els seus comptes, tres mesos abans que en 2021 i amb un terç dels processos comminatoris que s'havien iniciat aqueix any i que mai han hagut de convertir-se en multes.

Ciberseguretat: l'Icjce destaca la tasca de la Sindicatura als ajuntaments

Així mateix, els censors jurats destaquen la realització per part de la Sindicatura d'informes de controls bàsics de ciberseguretat, en concret dels municipis amb més de 50.000 habitants. En aquest sentit, en 2020 la Sindicatura va publicar els informes de controls bàsics de ciberseguretat de 15 ajuntaments sobre l'exercici 2019 i l'Auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat dels majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019 i 2020; en 2021 va auditar aquests controls en l'Empresa Municipal de Transport de València (EMT) i en la Diputació d'Alacant; en 2022 va auditar el seguiment de les recomanacions realitzades a 13 ajuntaments i els controls bàsics de les Diputacions de Castelló i Alacant; mentre que en el que portem de 2023 ja ha auditat el seguiment de les recomanacions realitzades a dos ajuntaments més i ha publicat l'Informe de síntesi de les auditories de ciberseguretat dels quinze majors ajuntaments i de les tres diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021.


Per a vore l'informe complet, faça clic ací: Informe de auditoría del sector público en España