Discurs presa de possessió

PRESENTACIÓ DISCURS DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL SÍNDIC MAJOR


Molt Excel·lent Sr. President de les Corts Valencianes;

Excelentísimo Sr. presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas;

Excelentísimo Sr. presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía;

Excelentísimo Sr. presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias;

membres de la Mesa i portaveus dels grups parlamentaris;

Honorable consellera de Transparència;

representants de les institucions valencianes: Acadèmia Valenciana de la Llengua, Consell Valencià de Cultura, Comité Econòmic i Social, Síndic de Greuges, Consell Jurídic Consultiu i Agència Valenciana Antifrau;

síndica de comptes, secretari general, lletrat, auditors i auditora de la Sindicatura, cap de gabinet;

estimada família.

Fa tres anys que vaig arribar a la Sindicatura de Comptes, procedent del món de la investigació econòmica, una tasca que ja m’havia permés estudiar el sector públic des de fora. Lògicament, vaig tindre dubtes davant de la proposta d’un càrrec de tanta responsabilitat, però hui he de reconèixer que em sent molt orgullós d’haver acceptat el repte i estar coneixent i ajudant al sector públic des de la perspectiva del control extern.

Per tant, he de dir que, sincerament, em sent molt agraït; i per això estructuraré les meues paraules a partir dels agraïments.

A.   Per a començar, cal reconèixer que em vaig trobar amb una Sindicatura de Comptes amb un nivell elevat en molts àmbits. I això he d’agrair-ho, per una part, a l’anterior Consell, format per Rafael Vicente, Marcela Miró i Antonio Mira-Perceval (Marcela i Antonio han donat continuïtat al projecte... i aprofite per a disculpar a Antonio que no pot estar present per un impediment d’última hora). Però també he d’agrair-ho a tot el personal de la casa: auditors, tècnics, ajudants, personal auxiliar, informàtics, lletrat, secretari general, cap de gabinet... Moltíssimes gràcies a tots per la vostra professionalitat i competència.

Vaig heretar una institució ben estructurada i organitzada, que destacava en diferents camps, com per exemple:

* Les auditories operatives, que venim efectuant des de 1998 i sobre les que seguim apostant amb cada vegada més força.

* La plataforma de rendició de comptes, de la què hem sigut impulsors convençuts des que va entrar en funcionament en 2007.

* La UASI, Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació, funcionant des de 2008 com una clara mostra de comprensió dels nous entorns i de saber adaptar-nos a ells.

* La promptitud en la publicació dels informes del Compte General de la Generalitat, sempre abans d’acabar l’exercici següent al de fiscalització; és a dir, sempre amb menys de sis mesos des de la recepció dels comptes.

* La riquesa en les dades recopilades i compartides, que permeten recórrer la història del sector públic autonòmic valencià des dels seus inicis, gràcies a BADESPAV, la base de dades econòmiques d’este sector, visitable en la nostra web.

* Un altre aspecte a ressaltar és el bon enteniment dins del Consell, que demostra que el rigor, l’objectivitat i la imparcialitat estan sempre per damunt de les ideologies.

* Més camps a destacar... La plena implicació amb EURORAI (l’Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic), de la qual assumim la Secretaria General permanent des de la seua creació en 1992.

* Les relacions fluïdes, constructives i coordinades amb la resta d’òrgans de control extern autonòmics, amb el Tribunal de Cuentas i amb la seua Fiscalia, amb la que tenim signat un protocol d’actuació per a agilitzar la coordinació i col·laboració en l’àmbit jurisdiccional per indicis de responsabilitat comptable, frau, corrupció o qualsevol altra activitat il·legal.

* I l’últim dels aspectes heretats que vull destacar és el nostre Manual de fiscalització, públic i accessible per als auditats, permanentment actualitzat, que estructura i homogenitza el treball dels nostres equips i que s’ha convertit també en exemple i guia per a altres OCEX.

B.   Y quiero aprovechar estos últimos comentarios para dirigirme a los representantes de las instituciones de control externo aquí presentes: José Manuel Suárez Robledano, Antonio Manuel López Hernández y Pedro Pacheco González. Quiero agradeceros públicamente vuestras muestras de afecto a esta institución. Y en el ámbito más personal, también quiero daros las gracias por la facilidad con la que hemos tejido nuestra amistad y el interés que todos hemos demostrado para colaborar y coordinarnos con el fin de mejorar el sector público.

Juntos afrontamos el importante papel del control externo y con ello ayudamos a la ciudadanía a confiar en el sector público y en su gran labor en los ámbitos social y económico. Gracias por creer en ello y luchar por conseguirlo.

C.   Tal com he dit, em considere afortunat per haver-me incorporat a una Sindicatura potent. I, sincerament, crec que durant estos tres últims anys hem sabut mantindre el nivell de qualitat que duia la Sindicatura: conservem la iniciativa en auditories operatives, en els avanços de la plataforma de rendició de comptes, en les auditories de sistemes de informació, en la rapidesa dels nostres informes...

Però al mateix temps, durant estos tres últims anys també hem avançat en altres aspectes molt interessants:

* Hem incorporat la participació efectiva en el Programa Anual d’Actuació de tot el personal mitjançant la Comissió Tècnica d’Auditoria, fent propostes de fiscalització basades en l’anàlisi dels principals riscos i interès social. Una mostra més de la independència, l’objectivitat i el rigor amb el que treballem.

* També hem avançat amb força en la implantació de l’administració electrònica i el redisseny dels procediments interns sota esta perspectiva.

* Una altra de les fites d’este mandat ha sigut aprovar la reforma de la llei de la Sindicatura que, entre altres novetats, ha ampliat el nostre àmbit subjectiu per a incorporar en el control públic a certs ens que deambulen per la frontera entre el sector públic i el privat. Ací vull agrair la participació i l’esforç de tots els grups parlamentaris que es van implicar i van treballar per fer possible el text final.

* I també hem millorat la comunicabilitat dels nostres informes, ja que considerem que hem de fer-los comprensibles als nostres diputats, als mitjans de comunicació i a la ciutadania en general. Per això procurem alleugerir els tecnicismes del text i incloure resums a l’inici de cada informe per a facilitar l’accés al seu contingut.

D.   Tornant als agraïments, evidentment, no oblide la confiança que ha dipositat les Corts en mi. Fa tres anys es va formar l’actual Consell de la Sindicatura sense cap vot en contra; i ara he sigut reelegit síndic major amb una àmplia majoria i novament sense cap vot en contra... en unes Corts Valencianes més plurals que mai.

Vull entendre -i així ho agraïsc- que els parlamentaris de diferents ideologies han valorat la independència, el rigor i el bon treball realitzat per la Sindicatura durant estos tres anys. Gràcies, amb tota sinceritat i humilitat.

E.   I ja en un àmbit més personal, he de confessar-vos que la dedicació professional sols es pot mantindre si existeix un recolzament en l’entorn més personal, en el familiar, que cobreix les esquenes per a sustentar l’esperit professional, conservant la felicitat. En eixe sentit són importants tant la família més estreta com també l’extensa. Gràcies a tots per estar sempre on cal estar (Carme, Pepe, Rosa, Vicent... Mari Carmen i Vicent... i els meus fills Aina i Bernat)... i en especial gràcies a tu, Rosa, a la que mai podré agrair suficientment el teu suport i comprensió.

F.   Però este acte de presa de possessió també és un moment idoni per a parlar dels projectes per al futur. Per als pròxims anys ens hem marcat uns objectius ambiciosos, reconeguts en el Pla Estratègic 2019-2022, no sols per a seguir millorant el funcionament de la Sindicatura, sinó principalment per a ajudar a la gestió del sector públic.

En concret, pretenem avançar en els següents 10 aspectes, a mode de decàleg:

1. Emetre informes rellevants i d’actualitat. Som conscients de que l’impacte dels informes de la Sindicatura depén del seu grau de pertinència, qualitat i oportunitat. Per això, seguirem esforçant-nos en centrar-nos en les qüestions de més actualitat i interés públic, així com en les àrees definides com a prioritàries o d’alt risc: el sector sanitari, l’àmbit educatiu, la sostenibilitat ambiental, la contractació, la ciberseguretat, la transició energètica i social, la transparència i el frau, l’àrea social, etc. A més, seguirem apostant perquè els informes s’emeten amb rapidesa.

2. També estem molt compromesos en fomentar la rendició de comptes anuals de qualitat i augmentar el grau d’acceptació i implantació de les recomanacions destinades a millorar la gestió del sector públic valencià. Per això redactem els nostres informes, conclusions i recomanacions de forma constructiva, de manera que permeta als ens fiscalitzats adoptar accions correctives. I després fem un seguiment del seu compliment.

3. També ens preocupa racionalitzar les càrregues actuals que comporta la rendició de comptes per al sector públic local. Treballem per a incrementar la interoperabilitat real entre les diferents bases de dades dels organismes davant dels quals les entitats locals tenen obligacions de subministrar informació.

4. Un altre dels aspectes al que dediquem atenció i l’augmentarem és al de l’anàlisi de l’eficiència dels serveis públics. I este tema sabeu que em preocupa especialment. Quan em vaig presentar, al juny de 2016, ja vaig aprofitar per a traslladar-vos les meues inquietuds sobre alguns dels reptes als quals ens enfrontem en l'àmbit econòmic, social i del sector públic. Ja aleshores vaig parlar de la dificultat del creixement permanent en un planeta amb recursos limitats i amb un canvi climàtic preocupant.

Han passat tres anys i els fets constaten la magnitud del desastre mediambiental que la nostra societat està causant. Per sort ja es parla més del canvi climàtic, però cal tindre en compte que la solució no solament és un canvi en la matriu energètica, sinó que és precís també un canvi social i econòmic de dimensions extraordinàries, que ens condueix a la necessitat de reflexionar sobre com conviurem en economies d'estat estacionari o decreixents, amb ingressos públics també estacionaris o decreixents.

Per tot això, en la Sindicatura incorporem esta perspectiva en la nostra planificació i ho fem des de diferents punts de vista:

-  D'una banda, com a òrgans fiscalitzadors de la correcta implementació de la polítiques públiques sobre canvi climàtic, medi ambient, energia i recursos naturals.

-  D'altra banda, procurant anticipar-nos al fet de que l’economia, el sector públic i els ingressos no poden ser sempre creixents. Així doncs, i com ja he dit adés, prestem cada vegada més atenció a l'anàlisi de l'estat de benestar i de l'eficiència en la prestació dels serveis públics. I això suposarà un increment de les auditories operatives i de l'avaluació de polítiques públiques.

-  I una tercera perspectiva a tindre en compte també ha de ser la del nostre funcionament intern, donant exemple. Estem revisant els nostres procediments i maneres de treball per a reduir el nostre impacte mediambiental.

5. Evidentment, seguim compromesos amb el control de legalitat i lluita contra el frau i la corrupció. Si l’àrea de contractació sempre ha sigut preferent en l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura, les circumstàncies actuals (nova llei de contractes i implantació de la contractació electrònica) la converteixen en una àrea de la màxima prioritat. Per això la Sindicatura li dedica un esforç significatiu cada any.

6. Volem estar ben preparats per a auditar un sector públic plenament digitalitzat. La implantació de l’administració electrònica implica una transformació digital en la forma de prestació dels serveis als ciutadans i de la gestió pública, basada en sistemes i xarxes interconnectats. Açò està generant riscos nous, continus i generalitzats, tant de provinents del ciberespai com de relacionats amb amenaces i vulnerabilitats d’origen intern, els quals les administracions públiques han d’afrontar. En este sentit, en la Sindicatura redissenyem i adaptem contínuament els nostres mètodes de treball, des de l’anàlisi dels riscos d’auditoria fins a la manera d’accedir a les dades digitals, de com analitzar-les per a extraure’n conclusions i de com comunicar els resultats del treball.

7. Formació del personal. Els nous reptes exigeixen nous coneixements i la Sindicatura aposta clarament per l’aprenentatge continu dels seus funcionaris, amb un important pressupost anual i sempre atents a les necessitats formatives del personal. I açò cobra més importància durant els processos de renovació del personal, com en el què es troba la major part del sector públic autonòmic com a conseqüència de la jubilació d’aquella primera generació de funcionaris dels anys huitanta.

8. Evidentment, la Sindicatura ha de resultar exemplar en l’acompliment de tots aquells aspectes que recomanem en altres ens. En este sentit, no solament hem de ser pulcres des de la perspectiva del control financer, la comptabilitat i la legalitat, sinó que també hem de ser una institució eficient pel que fa als mètodes, eficaç en l’assoliment dels objectius, sòbria en el funcionament, respectuosa amb el medi ambient i compromesa amb la igualtat entre homes i dones.

I també volem ser exemple en la implantació de l’administració electrònica. La Sindicatura de Comptes ja és una entitat avançada en la utilització de les TIC en la seua activitat fiscalitzadora. I ara estem digitalitzant també la nostra gestió interna i implantant l’administració electrònica en tots els nostres processos administratius.

9. Aprofitar el coneixement adquirit i mantindre permanentment actualitzada la metodologia d’auditoria. La gestió del coneixement acumulat per la Sindicatura ha de ser fàcilment transmès i còmodament aprofitable a tots els nivells. La reutilització i la usabilitat de la informació generada han de constituir el punt de referència en este procés, aprofitant les noves ferramentes informàtiques.

10. Per últim, i quasi com a conseqüència de tot l’anterior, és important mantindre la credibilitat de la institució. Potenciar el valor de la Sindicatura per a la societat, facilitar el coneixement de la institució, dels seus informes i de les seues activitats. (Esta exposició en esta sala de les Corts és una mostra de com posar en valor el passat foral de la Sindicatura, el nostre antecedent: el mestre racional)

Bé, ja veieu que els reptes assumits per als propers tres anys són ambiciosos.

Moltes gràcies per haver-me donat la vostra confiança. Espere no defraudar-vos.