• Convocatòria 05/2020. ACORD de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 13, “tècnic/a d'organització i coordinació de sistemes i tecnologies de la informació" , de la relació de llocs de treball d’aquesta institució. 
  • Convocatòria 04/2020. ACORD de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 104, “ajudant de gestió administrativa i contractació”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució.  
  • Convocatòria 03/2020. ACORD de 23 d'octubre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'aprova la cobertura temporal del lloc de treball núm. 25 del grup de places d'auditors/auditores, mitjançant el procediment de millora d'ocupació.  
  • Convocatòria 02/2020. ACORD de 28 de setembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 104, “ajudant de gestió administrativa i contractació”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució.  
  • Convocatòria 01/2020. ACORD de 28 de setembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 96, “ajudant de gestió comptable i assumptes generals”, de la relació de llocs de treball d’aquesta institució
  • Bases DOGV i BOCV
  • Acta de la Comissió de valoració: baremació de mèrits i emplaçament prova pràctica. 10-11-20 (acta)
  • Acta de la Comissió de valoració: informe sobre recurs d'alçada. 17-11-20 (acta)
  • Acta de la Comissió de valoració: proposta provisional resolució concurs i assignació lloc de treball. 26-11-20 (acta)
  • Acta de la Comissió de valoració: relació definitiva adjudicació lloc de treball. 16-12-20 (acta)
  • Nomenament: DOGV y BOCV