15 novembre 2022 Informes

Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals. Exercicis 1983-2020

València, 15 de novembre de 2022.- La Sindicatura de Comptes elabora, i publica en el seu lloc web, la Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV), un registre històric de dades dels estats comptables i pressupostaris retuts pels ens del sector públic autonòmic valencià. BADESPAV conté un immens volum d’informació sobre el sector públic autonòmic valencià des de l’any 1983. Les dades estan organitzades de manera individual per entitats i agregades per sectors, subsectors i tipologia d’entitats, i dins de cada un, per exercicis.

Els objectius d’aquest informe han sigut elaborar sèries temporals a partir de les dades de BADESPAV, analitzar aquestes sèries i obtindre i emetre conclusions, centrant-nos en les sèries més significatives:

  1. Sèrie temporal individual de l’entitat comptable “Administració de la Generalitat”. Sèries del compte de resultats i del balanç de situació.
  2. Sèries temporals individuals de les diverses seccions pressupostàries que han anat formant l’Administració de la Generalitat durant el període temporal de l’anàlisi. Sèries d’obligacions reconegudes netes del pressupost de despeses.
  3. Sèries temporals de la informació agregada del sector instrumental. Per sectors, subsectors i tipus d’ens.

El període temporal de l’anàlisi comprén un total de trenta-huit exercicis, i comença l’any 1983, corresponent a la primera legislatura valenciana posterior als governs preautonòmics i de transició, i conclou l’any 2020, el més recent de comptes retuts.

Entre els aspectes més importants podem destacar:

Administració de la Generalitat:

Els ingressos de gestió ordinària s’han duplicat en les tres dècades que són comparables i han passat de 7.840 milions d’euros en 1991 a 15.669 milions d’euros en 2020, valorats en euros constants de 2020. Les despeses de gestió ordinària, per la seua banda, han augmentat 2,5 vegades i han passat de 7.100 milions d’euros en 1991 a 17.555 milions d’euros en 2020.

El resultat net acumulat va ser positiu fins a l’exercici 1994 i a partir d’aquest any sempre ha sigut negatiu, fins a arribar al seu import negatiu màxim en 2020 per 38.478 milions d’euros.

El patrimoni net ha sigut positiu fins a l’exercici 2009 i va arribar al seu valor màxim l’any 2006 amb 4.589 milions d’euros. A partir de 2010 es torna negatiu i inicia una senda de fort descens anual fins a arribar al seu import negatiu màxim en 2020 per 36.220 milions d’euros.

Des de l’inici de l’Estat de les autonomies, la Generalitat Valenciana ha patit un dèficit pressupostari estructural, especialment intens a partir de 2009, que ha provocat que siga la comunitat autònoma més endeutada respecte al seu PIB. Aquest dèficit no ha sigut provocat per efectuar unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó per uns ingressos inferiors a aquesta, entre els quals destaquen els procedents del sistema de finançament autonòmic.

Sector instrumental:

L’any 1985 el sector públic instrumental estava integrat per cinc ens: tres universitats públiques i dues entitats públiques. A partir de 1985 el nombre va augmentant fins a arribar al màxim de 94 ens en l’exercici 2009, i des d’aquell any s’inicia una reducció d’ens fins a quedar en 77 en l’exercici 2020.

En el subsector empresarial, els ingressos ordinaris no cobreixen les despeses ordinàries al llarg de tota la sèrie temporal. Ocorre el mateix en el subsector fundacional, excepte per a alguns anys determinats. Per contra, en el subsector administratiu, i excepte per al període de 1992 a 1995, els ingressos ordinaris han cobert o superat les despeses ordinàries.

El subsector empresarial incorre en resultats negatius (pèrdues) anuals des de pràcticament l’inici de la sèrie temporal i ha acumulat pèrdues en 2020 per una quantia total de 12.123 milions d’euros. El subsector administratiu, al contrari, incorre en beneficis anuals des de pràcticament l’inici de la sèrie temporal i ha acumulat beneficis en 2020 per una quantia total de 2.169 milions d’euros. En el subsector fundacional els seus resultats són poc rellevants en comparació amb els dos subsectors anteriors; ha acumulat pèrdues fins a 2020 per una quantia total de 50 milions d’euros.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals. Exercicis 1983-2020


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.