29 juliol 2021 Corporatiu

Auditoria operativa del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 141.10, “Administració de justícia". Exercicis 2018-2020

València, 29 de juliol de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un auditoria operativa del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana (PIJCV) ꟷinclòs en el programa pressupostari 141.10, “Administració de Justícia"ꟷ, el qual emmarca objectius i accions de la Conselleria en relació a la gestió de les infraestructures judicials per a satisfer les demandes de la ciutadania. 

El treball de l’ens fiscalitzador s'ha focalitzat a analitzar l'assoliment dels objectius previstos pel que fa a les quatre línies d'actuació del PIJCV. L'àmbit temporal s'ha centrat principalment en la gestió duta a terme en un període de dos anys i mig, des de l'1 de gener de 2018 al 30 de juny de 2020.

Atés que el PIJCV arriba fins a 2024, hem de destacar que en el període auditat s'està pràcticament començant el desenvolupament de les línies d'acció “més vistoses”, les de major complexitat d'instrumentació inicial i que impliquen un elevat nombre d'actuacions que es plasmen en contractes i que incidiran en la millora de múltiples aspectes del dia a dia de les seus judicials.

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem que el PIJCV representa un punt d'inici adequat que contribuirà a millorar la qualitat de la prestació del servei públic de l'Administració de justícia. No obstant això, el grau d'execució global és relativament baix, no imputable íntegrament a la gestió de la Conselleria, sinó que està supeditat també a factors externs, com per exemple la problemàtica derivada de la cessió de sòls, i a importants circumstàncies sobrevingudes derivades de la COVID-19. 

Entre les recomanacions més rellevants que hem inclòs en el nostre informe, cal esmentar que perquè les eines de planificació puguen coadjuvar a la implantació dels principis de bona gestió dels fons públics, el PIJCV hauria de concretar objectius per a totes les línies d'actuació, bé quantitativament, bé quant a les fites temporals previstes per a assolir-los. La fixació d'objectius més precisos facilita transmetre quin és l'efecte concret o assoliment que es vol aconseguir a conseqüència de la realització del conjunt d'actuacions. A més, resulta fonamental incorporar instruments de mesurament dels resultats a aquests plans de caràcter estratègic. El nombre d'indicadors ha de ser el menor possible, però han d'estar relacionats amb els resultats, ser mesurables i proporcionar informació senzilla, fiable i de fàcil obtenció. Amb tot això, els responsables polítics podrien realitzar un seguiment més adequat del Pla i transmetre al conjunt de la ciutadania el resultat de les seues accions.


Per a vore l'informe de l'auditoria complet, feu clic ací.

Les xifres clau poden consultar-se en la imatge adjunta al final d'aquest resum.


NOTA:

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats de la nostra auditoria i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-la per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.