18 febrer 2021 Informes

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercicis 2017-2018

València, 18 de febrer de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha elaborat una auditoria operativa dels exercicis 2017 i 2018 de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. El treball realitzat inclou una sèrie de conclusions que resumim a continuació i que apareixen explicades en tota la seua amplitud en l'nforme complet de l'auditoria, on també hi trobareu infografies amb les dades resumides ací.

En relació amb els objectius i el seguiment del Pla Estratègic:

Objectius i indicadors

19 objectius i 39 indicadors estratègics (utilitzats 25)

Avaluació de les PAE

* Baixa execució dels indicadors pressupostaris:

59% pressupost executat

44% compliment d’objectius

53% indicadors complits

* 0,54 Índex compliment      

PAPE 18 (0,62 mitjana CA)

* Puntuació global d’EVADES:

2,73 en 2016 i 2,96 en 2018 (barem 1 a 6)

No podem pronunciar-nos sobre el compliment dels objectius del PE perquè no estan degudament quantificats

Inversió en PAE

329 demandants per empleat (211 en l’SNE)

162 € despesa corrent per aturat                        220 € mitjana CA

629 € inversió per aturat                                        869 € mitjana CA

489 € inversió per demandant                             633 € mitjana CA

En relació amb el seguiment dels objectius de l’eix 1, “Serveis”, del PE:


Les taxes de temporalitat, parcialitat i parcialitat no desitjada mostren la fragilitat i precarietat del mercat de treball valencià.

El mercat de treball desigual i fragmentat provoca una elevada rotació.

El 51,4 % dels treballadors a temps parcial, fins i tot volent, no han trobat un treball a temps complet. L’ocupació a temps parcial involuntària genera tant dinamisme com precarietat.Millora contínua y progressiva en la reducció de la desocupació

Nivell d’atur estructural elevat que determinarà les estratègies d’impuls i reforma de les PAE. Taxa dispar d’atur per comarques.

El 26,3 % dels aturats té educació superior, i el percentatge es duplica en els aturats amb ESO.

14,3% taxa d’atur general (Espanya 14,5% i UE 6,6%)

25,1% taxa atur juvenil

Increment anual constant i continu del nombre d’afiliats a la Seguretat Social

Contractes registrats

- 3,1% increment en el nombre de contractes.

- Lleuger increment del pes de la contractació fixa en el període (del 9% al 10,9%).

- Elevada temporalitat de la contractació laboral: 1 de cada 10 contractes nous és fix.

- Lleuger augment de la contractació indefinida en tots els col·lectius durant 2018 (5,6% règim general).

- Dels nous contractes temporals, el 64,5% són a temps complet i la resta a temps parcial.

Bretxa laboral de gènere

- 54,5% del total d’afiliats a la Seguretat Social són homes.

- 41,9% dels contractes registrats en el període els subscriuen dones (46,3% de la població activa).

- 43,0% dels contractes fixos del període els realitzen dones.

- 57,1% dels demandants d’ocupació són dones.

- La taxa d’ocupació dels homes supera la de les dones.

- Diferències molt significatives en les taxes d’ocupació d’homes i dones en totes les comarques.

Col·lectius prioritaris

Els col·lectius prioritaris formalitzen el 80% dels contractes subvencionats i són beneficiaris de la despesa destinada a subvencionar l’ocupació entre un 62% (2016 i 2017) i un 95% (en 2018).

En relació amb la millora de l’ocupabilitat dels joves a la Comunitat Valenciana:

Compliment d’objectius del PAJ

209,7 M€ concedits = Grau d’execució del PAJ 102%

39.658 beneficiaris = Grau d’execució del PAJ 44%

31.494 participants han obtingut ocupació = Grau d’execució del PAJ 121%

 Compliment d’indicadors del PAJ

Indicador global: evolució de l’1,63 a l’1,76 = disminució més lenta en la taxa d’atur juvenil

Indicadors generals:

3,2 punts menor el % NEETs = Prioritat del PAJ: la disminució gradual del col·lectiu

13,7 punts menor el % NEETs desocupats*

27,6 punts menor el % NEETs desocupats llarga duració*

*= Grau d’èxit de les actuacions dirigides a impedir que la situació de desocupació s’allargue en el temps

Les mesures del PAJ han contribuït, juntament amb la conjuntura econòmica existent en el període analitzat i la resta de subjectes i circumstàncies que intervenen en el mercat de treball, a la milloria dels indicadors del mercat laboral juvenil a la Comunitat Valenciana en 2018.

Precarietat del mercat laboral dels joves

Panorama descoratjador per als nostres joves: treballs temporals, jornades parcials no desitjades, estacionalitat, salaris precaris i baixes expectatives de progrés.

El 57,3% dels assalariats tenien un contracte temporal.

L’afiliació a la SS mostra un augment de l’ocupació en activitats relacionades amb el turisme.

Taxa de temporalitat i taxa de parcialitat molt elevades i taxa de parcialitat no desitjada altíssima.

Evolució favorable del mercat de treball encara que no és possible determinar amb certesa l’impacte que hi han tingut les polítiques de LABORA.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.