EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió del dia 17 de gener de 2018, va acordar aprovar la realització de la consulta pública prèvia sobre el nou Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, així com incloure-la a la web de la institució, a més de remetre-la a les Corts, a l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, als Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local d’Alacant, Castelló i València, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al Consell de Personal de la Sindicatura de Comptes i a les organitzacions sindicals representades a la Mesa de Negociació d’aquesta Sindicatura.

Mitjançant diligència expedida pel secretari general acctal. el dia 12 de febrer de 2018, que s’ha incorporat a l’expedient, es fa constar que durant el termini de consulta prèvia concedit a l’efecte no s’han presentat propostes pels possibles destinataris de la norma ni pels que s’hi puguen veure afectats, de forma individual o col·lectiva, ni per cap altra persona o organització.

Per tant, a fi de continuar amb la tramitació del procediment d’aprovació de l’esmentat reglament, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió del dia 16 de febrer de 2018, ha acordat incloure a la pàgina web de la institució el projecte de Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, des del dia 21 de febrer de 2018, que és el dia següent a la data de la seua publicació, fins al dia 20 de març de 2018, a efectes d’obrir un període d’informació pública.

A més, es donarà audiència a les mateixes organitzacions i entitats a les quals es va comunicar el tràmit de consulta prèvia, que estarà subjecta al mateix termini que el període d’informació pública.

Les al·legacions es presentaran al Registre General de la Sindicatura de Comptes.

S’exposa a continuació el projecte de Reglament de Règim Interior.


Projecte de reglament de règim interior de la sindicatura de comptes de la comunitat valenciana en PDF

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es