Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locals. Exercici 2017 

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

En aquest informe es proporciona una visió global del sector públic local de la Comunitat Valenciana, segons el Compte General retut en 2017, i en concret sobre la seua composició, compliment del cicle pressupostari, qualitat dels comptes retuts, agregats i evolució de les magnituds pressupostàries i financeropatrimonials.

Els comptes estan disponibles per als ciutadans en el portal www.rendiciondecuentas.es, compartit amb el Tribunal de Comptes i la majoria dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes.

Quant al compliment de les obligacions derivades de l’execució del cicle pressupostari, l’Informe posa de manifest un rellevant incompliment dels terminis, ja que la gran majoria de les entitats locals no van aprovar el seu pressupost dins del termini legal (72%), i també és rellevant el nombre de les que no van aprovar en termini la liquidació (32%) o no van aprovar en termini el Compte General (9%).

El 31 de desembre de 2018, 32 entitats locals no havien presentat el Compte General de 2017. D’aquesta xifra, 16 entitats corresponien a municipis. Amb posterioritat, fins al 20 d’abril de 2019, van presentar el compte 14 d’aquests municipis. La falta de presentació dels comptes és un incompliment molt greu d’una obligació essencial de qui gestiona fons públics.

La Sindicatura ha mantingut una actitud proactiva amb vista a l’obtenció dels comptes, i ha efectuat els recordatoris i requeriments habituals. El nombre d’entitats que no compleixen l’obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, encara que s’ha d’aspirar que es reduïsquen a zero. A això pot contribuir, tal com esmenta l’Informe, la impossibilitat de percebre subvencions de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes a la Sindicatura.

En relació amb l’exercici anterior, el nombre d’entitats que van remetre els seus comptes en termini legal ha disminuït de 487 a 397, i el nombre d’entitats que els han remés abans de la data de tancament d’aquest informe ha passat de 573 a 582, de manera que es recupera la tendència creixent d’anys anteriors, igual que en la representativitat dels comptes dels municipis, ja que la població dels municipis de la Comunitat Valenciana que reten es manté en el 97%.

En la revisió dels comptes s’ha verificat que las incidències pressupostàries més freqüents són l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, un resultat pressupostari ajustat negatiu i la falta d’estimació de l’import de cobrament dubtós en la determinació del romanent de tresoreria.

Quant als agregats, cal destacar que el romanent de tresoreria per a despeses generals agregat ha millorat en tots els tipus d’entitat, excepte en les àrees metropolitanes, en què destaquen els 992 milions d’euros dels ajuntaments i els 453 milions d’euros de les províncies. Sense perjudici dels ajustos que podrien derivar-se de la fiscalització dels comptes individuals i de l’existència de 14 municipis amb import negatiu en el romanent de tresoreria, les magnituds esmentades reflecteixen en 2017 una situació del sector globalment sanejada.

No obstant això, interessa més l’evolució de la informació agregada que una visió estàtica. Des de l’informe referit a 2013, la Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, de manera que se’n reflecteix una informació homogènia. En 2017, el resultat pressupostari ajustat dels municipis és positiu, ja que ha augmentat un 3,7% en relació amb l’exercici anterior, mentre que el corresponent a les províncies va augmentar un 11,7%. El romanent de tresoreria per a despeses generals va créixer tant en municipis (17,0%) com en províncies (23,1%), la qual cosa posa de manifest que la situació global continua millorant en relació amb l’exercici anterior.

Altres magnituds que reflecteixen la millora del sector local de la Comunitat Valenciana són la reducció de l’endeutament a llarg termini (-15,7%) i a curt termini (-8,6%) amb les entitats de crèdit.

Les operacions pendents d’aplicar a pressupost van augmentar un 15,7% en el conjunt d’entitats locals.

Finalment, l’Informe reitera les recomanacions d’exercicis anteriors, i assenyala la necessitat del compliment del cicle pressupostari, la potenciació del control intern i l’adopció de les mesures necessàries per a esmenar les anomalies que s’hi posen de manifest, i afig que s’hauria de revisar l’estructura del sector públic local empresarial de manera que la creació i actuació d’aquestes entitats responga, de manera efectiva, a raons de millora de la gestió pública, eficiència i sostenibilitat financera.

Per veure l'Informe complet feu clic ací

Per veure el detall i agregats de les entitats locals feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es