Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social, exercici 2017 

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels comptes anuals del Comité Econòmic i Social (CES) de l’exercici 2017 en la qual emet una opinió amb tres excepcions:

- El CES té el seu domicili i desenvolupa la seua activitat en un immoble que li ha sigut adscrit per la Generalitat, però aquest fet no té reflex comptable en els comptes anuals.

- No hem pogut verificar l’ajust practicat pel CES en concepte de romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria.

- Les dietes als membres del CES per assistència a sessions de la Institució s’haurien de conceptuar com a despeses de funcionament i comptabilitzar-se en el capítol 2 del pressupost.

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la Sindicatura detalla les febleses més importants del règim pressupostari, comptable i de control, així com els incompliments significatius de la normativa aplicable al Comité Econòmic i Social. Entre aquests podem destacar:

- Pel que fa al règim comptable i de control, la normativa pròpia de la Institució estatutària no conté una regulació suficient en tots els aspectes necessaris.

- Les quanties pagades als membres del CES en concepte de dietes per assistència a les reunions del Comité no figuren en el pressupost de la institució.

- Les normes que regulen la concessió d’ajudes a les organitzacions representades en el CES no tenen la precisió suficient i necessària per a fer-ne una gestió i control adequats.

- Hem observat determinats incompliments en una mostra de tres con-tractes menors tancats en 2017 i en un contracte prorrogat des de 2005.

Finalment, l’Informe inclou un total de sis recomanacions per a millorar la gestió del Comité Econòmic i Social, entre les quals podem assenyalar aquestes:

- Aprovar les modificacions necessàries de la normativa pròpia de la Institució a fi que aquesta continga totes les especialitats relatives al seu règim pressupostari, comptable i de control.

- Establir en la normativa pròpia els òrgans de contractació de la Institució.

Per veure l'Informe complet feu clic ací

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es