La Sindicatura de Comptes publica l’Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Vallada. Exercici de 2014 

· Avui s’ha lliurat aquest Informe a l’Ajuntament de Vallada i a les Corts Valencianes.

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

A petició del Ple de l’Ajuntament de Vallada, la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat determinats aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’exercici 2014 d’aquest Ajuntament, així com d’altres exercicis quan així s’ha considerat necessari.

El fet més rellevant és la situació financera a 31 de desembre de 2014 determinada per un elevat deute financer, comptabilitzat per 1.701.921 euros, si bé ha d’incrementar-se en 19.498.456 euros, quan el pressupost inicial d’aquell exercici era de 2.750.382 euros i una població de prop de 3.000 habitants. Aquesta situació deriva de les actuacions en exercicis anteriors portades a terme pel govern municipal, fonamentalment per la gestió irregular relacionada amb el parc estratègic VALPARK.

Com a antecedent, cal referir-se a l’aprovació definitiva, en desembre de 2005, del Pla Especial Parc Estratègic La Mar de dins a Vallada per la Conselleria de Territori i Habitatge. El projecte inicial consistia en l’execució d’un polígon especialitzat en la indústria naval (drassanes) a 79 kilòmetres de la costa aprofitant les sinergies de la Copa América, si bé es va reorientar posteriorment a l’execució d’un parc logístic empresarial. L’envergadura del projecte de parc estratègic empresarial a Vallada, més conegut com VALPARK, es posava de manifest en la superfície total del sector: 1.310.825 m2, amb un sòl industrial previst de 722.110 m2.

Per a la gestió d’aquest projecte, es va constituir el 9 de maig de 2006 una societat mercantil de titularitat exclusivament municipal, denominada Societat de Gestió del Parc Estratègic de Vallada, SL, si bé es va utilitzar de manera indistinta i a vegades simultània amb el mateix Ajuntament.

La fiscalització ha posat de manifest el següent:

- Entre octubre i novembre de 2007 l’Ajuntament va adjudicar a tres agents urbanitzadors la gestió indirecta del Pla d’Actuació Integrada del Parc Estratègic VALPARK (PAI VALPARK). Contradient la modalitat de gestió elegida, l’Ajuntament va contractar, sense crèdit pressupostari, amb una empresa les obres d’urbanització del parc esmentat per un import de 46.028.988 euros. Això va representar, a més, una vulneració de l’article 117 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, llavors vigent, ja que aquest precepte exigia als agents urbanitzadors contractar l’empresari constructor encarregat de l’execució del projecte d’urbanització. Així mateix, aquests van incomplir la seua obligació d’abonar el cost de les obres que els va repercutir l’Ajuntament, percentualment, segons van ser executades. A més, l’Ajuntament va assumir com a pròpies altres despeses, com la direcció facultativa de les obres, el finançament de les quals corresponia als agents urbanitzadors.

- L’Acord de resolució del contracte de les obres d’urbanització, que recull una indemnització d’1.450.000 euros, renuncia a la via judicial i deixa sense efecte una sentència posterior favorable a l’Ajuntament. Aquesta indemnització i altres pagaments es van incloure per mitjà del mecanisme de finançament a proveïdors sense complir els requisits exigits en la regulació d’aquest mecanisme.

- Les deficiències en la comptabilització dels drets i obligacions derivats de l’execució de l’obra d’urbanització i del PAI entre 2008 i 2014 permeten concloure que els comptes anuals de l’Ajuntament no reflecteixen la imatge fidel de la situació financera, ja que el romanent de tresoreria per a despeses generals en 2014 es troba sobrevalorat en 870.604 euros i no s’hi indica l’endeutament real de l’Entitat.

- Hem emés una opinió desfavorable relativa a la contractació d’exercicis anteriors a 2014 i una opinió amb excepcions relativa als exercicis 2014 i 2015.

- En el nostre Informe es relacionen els fets que reuneixen els requisits per considerar-los indiciaris d’una possible existència de responsabilitat comptable.

Per veure l'Informe complet feu clic ací

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l'Informe complet es troba accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es