Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017 

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

Les normes actuals sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts Valencianes regulen el procediment d’aprovació del Compte General, amb inclusió de la fiscalització de la Sindicatura de Comptes. El primer Compte General objecte de revisió per part d’aquesta Sindicatura va ser el corresponent a l’exercici 2015, al qual va seguir el de 2016, i ara publiquem l’Informe del Compte General de les Corts Valencianes de l’exercici 2017. Hem efectuat una auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2017 i hem comprovat l’adequació a la legalitat de les operacions revisades i, en particular, de les despeses de personal i la contractació.

En la nostra opinió, el Compte General expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de les Corts Valencianes a 31 de desembre de 2017, excepte per la limitació a l’abast en la revisió de l’immobilitzat no financer, ja que la composició, ubicació i valoració dels epígrafs principals que integren l’immobilitzat no financer de la institució no es troben recollides en un inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici que permeta conciliar-les amb els registres comptables, tal com es va posar de manifest en els informes de 2015 i 2016.

A més, es destaquen tres qüestions clau que no afecten l’opinió, en relació amb el reintegrament del romanent de tresoreria no aplicat; el desenvolupament normatiu que ha d’efectuar les Corts per a la millora de la justificació i el control de les subvencions als grups parlamentaris i diputats no adscrits; i la necessitat de millorar els instruments de gestió de personal per a fer-ne un control i seguiment adequats.

En la revisió efectuada sobre el compliment de la legalitat en les operacions revisades s’han posat de manifest determinats incompliments relatius a la gestió econòmica, de personal i a la contractació de les Corts Valencianes, si bé en alguns casos s’han adoptat o està previst adoptar mesures per a regularitzar-los. Quant a la gestió econòmica, la tramitació del Compte General i el reintegrament del romanent de tresoreria no s’han efectuat en els terminis legalment establits. Els incompliments en matèria de personal es refereixen, bàsicament, a la cobertura inadequada de llocs de treball de manera temporal, a la falta d’aprovació anual de la seua oferta pública d’ocupació i al pagament de la nòmina dels diputats i la seua fiscalització. També s’han observat incompliments en la contractació i execució de determinades prestacions de serveis de naturalesa informàtica i en el contracte per a la prestació dels serveis de vigilància i seguretat dels equips de control i personal, principalment.

En aquest tercer informe també hem formulat nombroses recomanacions en diferents àmbits. Respecte a la millora de la gestió de personal, cal assenyalar la recomanació de disposar d’una relació de llocs de treball consolidada i la necessitat de revisar els processos de gestió, seguiment i control dels llocs de treball i les seues cobertures temporals. També es recomana revisar la normativa reguladora dels conceptes retributius dels diputats. Quant a la gestió contractual, es proposa introduir la segregació de funcions i la centralització i coordinació dels procediments de contractació, així com la revisió de la prestació continuada dels serveis d’assistència tècnica informàtica.

Sobre aquest tema, en fase d’al·legacions, les Corts Valencianes han manifestat la seua voluntat de realitzar les actuacions que siguen necessàries per a donar compliment i portar a efecte aquestes recomanacions, així com implantar-ne algunes a partir de l’exercici 2019, principalment en la gestió del personal.

Per veure l'Informe complet feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es