València es converteix per un dia en la seu de la reunió de coordinació dels OCEX d’Espanya València, 23 de gener de 2018. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana s’ha convertit avui en la seu de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i dels òrgans autonòmics de control extern (OCEX) d’Espanya.

La Comissió, presidida pel conseller del Departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Cuentas del Regne d’Espanya, Ángel Algarra Paredes, i formada pels presidents, síndics o consellers dels òrgans de control extern autonòmics, debat l’informe de fiscalització que estan desenvolupant de manera transversal, sobre el procés d’extinció d’aquelles entitats dependents de les comunitats autònomes que van desaparéixer com a conseqüència de la reestructuració del sector públic que va tenir lloc entre els anys 2010 i 2016. Aquest treball està previst que finalitze en el primer semestre de 2018.

Igualment, els participants de les institucions analitzaran i definiran les possibles fiscalitzacions conjuntes que realitzaran durant l’any 2018 i següents.

Finalment, els participants debatran els procediments de gestió i control dels deutors per prestacions de l’Institut de Majors i Serveis Socials corresponents a l’exercici 2016, que realitzarà el Tribunal de Cuentas en el qual se sol·licita la implicació dels òrgans de control extern autonòmics.

Els treballs conjunts elaborats fins al moment actual, coordinats per la Comissió, han permés realitzar propostes de millora en la gestió dels diferents assumptes en els quals s’ha intervingut, com en el resultant de l’informe de fiscalització sobre encomandes de gestió.

Els amfitrions de l’acte són el síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella Tormo, i la síndica Marcela Miró Pérez.

A la sessió, presidida per Ángel Algarra Paredes, assisteixen quinze representants de diferents òrgans autonòmics de control extern i del mateix Tribunal de Comptes.

Entre aquests es trobava Asunción Olaechea Estanga, presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, Jesús J. Encabo Terry, president del Consejo de Cuentas de Castilla León, Avelino Viejo Fernández, síndic major de la Sindicatura de Cuentas del principado de Asturias, Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Joan Roselló Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Alfonso Peña Ochoa, president de la Cámara de Cuentas de Aragón, Constantino Carreiras Souto, conselleiro del Consello de Contes de Galícia, Eusebio Melero Beaskoetxea, conseller del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Carmen Iglesias de García Vicuña, consellera de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Mª Victoria Malavé Verdejo, consellera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Per part del Tribunal de Cuentas hi van assistir també la consellera Mª Dolores Genaro Moya i Enrique García Martínez de Salinas, lletrat del Tribunal.

En l’acte, els OCEX i el Tribunal de Comptes van recalcar la bona sintonia que hi ha entre les institucions i el seu compromís amb un ampli grau de col·laboració entre aquestes.

Durant l’acte la síndica Marcela Miró va agrair la participació de tots els assistents i va recordar que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana continuarà treballant per ser una entitat de referència per la qualitat del seu treball i el seu compromís amb el desenvolupament tecnològic de la institució. La Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes és un dels tres organismes de col·laboració que hi ha entre el Tribunal de Comptes i els OCEX d’Espanya, juntament amb la Comissió d’Entitats Locals i la Comissió de Normes i Procediments de Fiscalització.

La Comissió permet establir criteris i tècniques comunes de fiscalització, com també posar en marxa d’actuacions que permeten garantir resultats eficaços, així com evitar la duplicitat en el treball fiscalitzador.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es