El Tribunal de Comptes i els OCEX demanen canvis legislatius per promoure la rendición de comptes del sector públic i proposen mesures per estimular la rendición de comptes de les entitats locals 

EL TRIBUNAL DE COMPTES I ELS OCEX DEMANEN CANVIS LEGISLATIUS PER PROMOURE LA RENDICIÓ DE COMPTES DEL SECTOR PÚBLIC I PROPOSEN MESURES PER ESTIMULAR LA RENDICIÓ DE COMPTES DE LES ENTITATS LOCALS

Madrid, 21 de juny de 2017.- Amb l'objectiu que s'adopten mesures legals encaminades a reduir i homogeneïtzar els terminis de rendició de comptes del sector públic, així com per a impulsar la rendició de comptes de les entitats locals, el Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern (OCEX) de les comunitats autònomes han signat aquest matí, a la seu del Tribunal, sengles declaracions.

La rendició de comptes constitueix un deure democràtic essencial que implica que els responsables públics informen sobre la seua gestió perquè els òrgans que exerceixen el control en les seues diferents modalitats —intern, extern i parlamentari— puguen dur a terme la seua comesa. La rendició de comptes també s'adreça a garantir la transparència de l'activitat economicofinancera del sector públic. D'aquesta manera, constitueix una condició necessària per a l'exercici de la funció fiscalitzadora.

Tal com expressa el contingut d'una de les declaracions, subscrita per totes les institucions de control extern, l'absència de comptes retuts o la seua rendició fora de termini o amb defectes, suposa, per tant, un impediment o obstacle per a l'adequat exercici del control extern.

La declaració sobre les modificacions legals per promoure la reducció dels terminis de rendició de comptes del sector públic es refereix a una qüestió d'especial rellevància per al control efectiu de l'activitat economicofinancera pública: l'homogeneïtzació i reducció dels terminis de rendició actualment establits. Això va d'acord amb els pronunciaments de les Corts Generals, mitjançant la Comissió Mixta Congrés-Senat per a les relacions amb el Tribunal de Comptes, i amb el manifestat reiteradament tant pel Tribunal de Comptes com pels OCEX en seus respectius informes de fiscalització.

En concret, en aquesta declaració s'insta a adoptar les mesures legals oportunes en aquest sentit, i s'estableix com a data límit recomanada per efectuar la rendició de comptes, en general, la del 30 de juny de l'exercici següent al que es refereixen, amb les adaptacions i els períodes transitoris que calguen.

Pel que fa a la declaració sobre les mesures per estimular la rendició de comptes de les entitats locals, el seu text inclou una proposta de mesures concretes que les institucions de control extern consideren necessari adoptar per fomentar la referida rendició de comptes en l'àmbit local i per impulsar la transparència que ha de presidir la gestió pública.

Entre aquestes mesures, es troben les dirigides a: promoure la cobertura dels llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional; reforçar la capacitat i suficiència de recursos i mitjans qualificats de les intervencions locals; enfortir l'assistència i l'assessorament als municipis, especialment als de menor dimensió; revisar i actualitzar la regulació de les multes coercitives en cas d'incompliment de l'obligació de retre comptes o de manca de col·laboració; dur a terme les reformes normatives per condicionar la percepció de subvencions, ajudes o transferències d'altres administracions públiques, en favor de les entitats locals, a l'efectiva rendició de comptes; i instar que els òrgans competents de les administracions estatal i autonòmica perquè només tinguen coneixement de la falta de rendició de comptes d'una entitat local, facen efectives les mesures que preveu la normativa, inclosa, si escau, la retenció de la participació en tributs de l'Estat.

En definitiva, a través d'aquestes declaracions les institucions de control extern coadjuven a la millora de la gestió pública i de la seua transparència, mitjançant un control més efectiu a partir de la millora de la rendició de comptes de les entitats del sector públic.
Polse en els següents enllaços per a obrir els documents:

Més informació

Marisol Gálvez
Directora de comunicació
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es