Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Exercicis 2017-2019 

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

La fiscalització de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent als exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre) ha consistit en una revisió del seu control intern.

El resultat del treball efectuat ha posat de manifest una opinió amb 52 deficiències significatives. De totes aquestes, destaca l’absència d’un inventari de béns, que posa de manifest una falta de protecció dels seus béns i, per tant, una feblesa molt rellevant de control intern.

D’acord amb la valoració efectuada, l’Ajuntament ha obtingut 32.814 punts, que representen un 65,6% de la puntuació màxima possible, que s’ha fixat en 50.000 punts. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic. Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible


En l’Informe de fiscalització s’efectuen 6 recomanacions: elaborar un organigrama actualitzat de l’Entitat i manuals de funcions de les diferents unitats administratives, millorar el perfil del contractant, estimar el cost i el finançament del manteniment de les inversions, efectuar una segregació de funcions entre intervenció i gestió, recollir en les actes del Ple de l’Entitat una referència als informes de la Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària (article 16 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, d’ara en avant REP) i portar a la pràctica una sèrie de mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.


Per veure l'Informe complet feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es